Kursplan för Vetenskaplig visualisering

Scientific Visualisation

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TD389
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-11-11
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2016
 • Behörighet:

  120 hp inklusive Programmeringsteknik, 5 hp, och Beräkningsvetenskap II. Beräkningsvetenskap II kan bytas ut mot Numeriska metoder och simulering, 5 hp, Beräkningsvetenskap, bryggningskurs, 5 hp, eller Beräkningsvetenskap och analys, 10 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • beskriva dataflödet i ett visualiseringssystem,
 • redogöra för metoder som transformerar data och information till visuella representationer,
 • använda och programmera avancerad programvara för varierande visualiseringstekniker.

Innehåll

Vetenskaplig visualisering handlar om metoder för att visualisera stora och komplexa datamängder från experiment eller beräkningar. Det handlar om att synliggöra/återge modeller, där modellen exempelvis kan vara en komplicerad molekyl.

Diskreta modeller. Volymsrendering: raytracing, splatting, texturbaserad rendering (rendering betecknar den metod eller beräkning som en dator utför för att framställa en bild eller animering). Konstruktion av isoytor (nivåkurvor). Konvertering av diskreta volymdata till polygonmodeller. Topologier för och förenkling av komplexa geometriska modeller. Visualiseringstekniker. Perceptionsrelaterade aspekter. Rendering av partiklar. Tillämpad visualisering. Kursen omfattar projektarbete som t.ex. programmering i VTK (Visualisation Toolkit).

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt laborationer och inlämningsuppgifter (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: VT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Schroeder, Will Martin, Ken; Lorensen, Bill The visualization toolkit : an object-oriented approach to 3D graphics

  3. ed.: [Tech Valley]: Kitware Inc., 2004

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan