Kursplan för Affärsplan - katalysator

Business Plan Catalyst

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE888
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Entreprenörskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-19
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2016
 • Behörighet: Antagen till studier på Magisterprogram i entreprenörskap.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i Magisterprogram i entreprenörskap.

Mål

Med utgångspunkt från entreprenörskapts teoretiska och konceptuella grunder låter kursen deltagarna arbeta med sina egna affärsidéer eller affärsidéer tillhandahållna av entreprenörer eller uppfinnare i den närliggande regionen. I kursen ingår skrivandet av en fullständig affärsplan för den aktuella affärsidén. Beroende på affärsidéns egenskaper arbetar kursdeltagarna individuellt eller i grupper om två eller flera personer.

Kursen låter kursdeltagarna:
- översätta sina teoretiska och konceptuella kunskaper om entreprenörskap i praktiskt entreprenörskap
- möta och hantera de utmaningar som är förknippade med utvärderingen, beskrivandet, och presentationen av nya affärsidéer
- utveckla sina färdigheter i skrivandet av affärsplaner.

Innehåll

Kursen omfattar ett antal sekventiella utvecklingssteg och workshops, vilka i slutet av kursen gör det möjligt att sammanställa en fullständig affärsplan.

Undervisning

Undervisningen består av ett antal workshops, och kan omfatta skriftliga inlämningsuppgifter, kontakter med externa entreprenörer eller uppfinnare, samt presentationer som återspeglar affärsplanens utveckling under kursens gång.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar. Examinationen sker enskilt eller i grupp. Slutbetyget på kursen sätts efter sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålles vid kursstart.

De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Skriftliga redovisningar som lämnas in efter utsatt tid betygssätts inte. Dessutom gäller att eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålles betyget Underkänd på kursen. Hela kursen (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurser i mån av plats.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk/och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar följande kurs:
E-lab: Affärsplan, 2FE891.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.