Kursplan för Uttrycksformer: musik, dans och bild

Forms of Expressions: Music, Dance and Visual Media

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EE206
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Etnologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för utvalda folkliga expressiva former och gestaltande praktiker såväl i äldre som i nyare tid
 • redogöra för och kritiskt förhålla sig till centrala teorier och begrepp ur det folkloristiska studiet av dessa fenomen
 • genomföra en folkloristisk genreanalys
 • översiktligt beskriva utvecklingen av det folkloristiska studiet av expressiva former och gestaltande praktiker.


 

Innehåll

Kursen behandlar ett urval expressiva former och gestaltande praktiker i äldre folklig tradition och dagens populärkultur, med tonvikt på sång och instrumental musik, dans och rörelse, samt visuella uttryck som bilder, illustrationer, youtube-filmer mm. Genom exempel hämtade såväl från äldre uppteckningar och arkiv som från Internet ger kursen grundläggande insikter i folkligt skapande ur formmässiga, genreteoretiska, kulturanalytiska och ämneshistoriska perspektiv.

Undervisning

Kursen ges som nätbaserad utbildning. Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska chattseminarier, inlämningsuppgifter och gruppövningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i övningar, chattseminarier samt genom inlämningsuppgifter och en skriftlig hemtentamen.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kursen Uttrycksformer: berättelser och berättande, 7,5 hp eller Etnologi B.

 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.