Kursplan för Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Current Trends in Linguistics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN142
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-12-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 49, 2015
 • Behörighet: 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik C och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med referens till modern lingvistik (allmän språkvetenskap),
 • redogöra för och analysera relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet lingvistik (allmän språkvetenskap), och
 • arbeta med viss grad av självständighet, klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska antaganden, och presentera resultaten muntligen och skriftligen.

Innehåll

Kursen ges med olika teman från aktuella forskningsområden i lingvistik. Möjliga teman är t.ex.

 • The Geometry of Meaning baserat på Gärdenfors bok med samma titel.
 • Fylogenetisk analys av språk
 • Grammatikalisering
 • Färgsemantik

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen kan väljas även om studenten tidigare läst kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik (5LN141).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 29, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Johansson, Sverker Origins of language: constraints on hypotheses

  Amsterdam ; Philadelphia, PA: John Benjamins Pub., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Införskaffas på annat sätt (delas ut av kursansvarig):

 • Johansson, Sverker Language Abilities in Neanderthals

  Ingår i:

  Annual Review of Linguistics

  Annual Reviews,

  vol. 1(2) (2015) s. 1-22

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galantucci, Bruno An Experimental Study of the Emergence of Human Communication Systems

  Ingår i:

  Cognitive science : a multidisciplinary journal of artificial intelligence, psychology, and language : [official journal of the Cognitive Science Society]

  Norwood, N.J.: Ablex publ. corp., [20--?]-

  vol. 29 (2005) s. 737-767

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hammarström, Harald Linguistic Diversity and Language Evolution

  Ingår i:

  Journal of Language Evolution

  vol. 1(1) (2016) s. 19-29

  Se bibliotekets söktjänst

 • Zuberbühler, KLaus Linguistic Prerequisites in the Primate Lineage

  Ingår i:

  Tallerman, Maggie Language origins : perspectives on evolution

  Oxford: Oxford University Press, 2005

  (2005) s. 262-282

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pagel, Mark Q&A: What is human language, when did it evolve and why should we care?

  Ingår i:

  BMC biology.

  [London]: BioMed Central, c2003-

  vol. 15(64) (2017) s. 1-6

  Se bibliotekets söktjänst

 • Call, Josep Tomasello, Michael Does the chimpanzee have a theory of mind? 30 years later

  Ingår i:

  Trends in cognitive sciences.

  Cambridge: Elsevier, 1997-

  vol. 12(5) (2008) s. 187-192

  Se bibliotekets söktjänst

 • Zuidema, Willem Compositional Semantics

  ., 2005

  Ingår i : The Major Transitions in the Evolution of Language, s.83-110