Kursplan för Svenska 4 för blivande ämneslärare i gymnasiet

Swedish 4, Teacher Education Programme, Upper Secondary School

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV208
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Litteraturvetenskap A1N, Utbildningsvetenskap A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-06-12
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Reviderad: 2016-01-13
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 33, 2016
 • Behörighet: 120 hp varav 90 hp från Svenska 1, 2 och 3.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, som fjärde terminen av ämnesstudierna i svenska.
Kursansvarig institution: Institutionen för nordiska språk. Kursen ges i samverkan med Litteraturvetenskapliga institutionen.

Mål

Kursen avser att ge fördjupningar i litterära och språkliga delar av svenskämnet, både vad gäller ämnesdidaktik och ämnesteori.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • med vetenskaplig stringens genomföra ett självständigt arbete med relevans för forskningsfältet och kommande arbetsuppgifter i läraryrket där studenten
  • formulerar ett väl avgränsat problem utifrån ett ämnesdidaktiskt eller ämnesfördjupande perspektiv
  • tillämpar forskningsetiska principer i de fall sådana krävs
  • söker, kritiskt bedömer och presenterar relevant forskning
  • gör motiverade teoretiska/metodologiska val utifrån problemformuleringen
  • självständigt samlar in, kritiskt granskar, bearbetar och analyserar material utifrån klart formulerade ämnesdidaktiska eller ämnesfördjupande forskningsfrågor
  • tydliggör sambanden mellan problemformulering, teoretiska/metodologiska val och analys
  • författar en väl underbyggd, vetenskaplig uppsats med tydlig och logisk struktur samt god språklig form
 • kritiskt diskutera andras vetenskapliga arbeten och muntligt försvara sitt eget
 • uttrycka sig väl i tal och skrift

Innehåll

Kursen består av tre delkurser, varav en, Självständigt arbete, är en uppsatskurs om 15 hp där ett vetenskapligt arbete ska utföras med inriktning mot litteratur eller språk, antingen med ämnesdidaktisk eller ämnesfördjupande inriktning. Till detta kommer två valfria delkurser om 7,5 hp, en inom litteraturvetenskap, en inom nordiska språk.

1. L8. Självst. arb. i svenska m. litteraturvetenskapl. inr. 15.0 hp

.Under kursen behandlas vetenskapsteori och metodologiska forskningsfrågor av såväl ämnesfördjupande som ämnesdidaktisk karaktär. Ett vetenskapligt arbete med inriktning mot litteraturvetenskap ska utföras och redovisas. Varje student ska
 

 • planera, genomföra och i en uppsats om 25-30 sidor redovisa en avgränsad forskningsuppgift på avancerad nivå
 • försvara sin uppsats vid en slutventilering
 • opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering

1. L8. Självst. arb. i svenska m. litteraturdidaktisk inr. 15.0 hp

.Under kursen behandlas vetenskapsteori och metodologiska forskningsfrågor av såväl ämnesfördjupande som ämnesdidaktisk karaktär. Ett vetenskapligt arbete med inriktning mot litteraturdidaktik ska utföras och redovisas. Varje student ska
 

 • planera, genomföra och i en uppsats om 25-30 sidor redovisa en avgränsad forskningsuppgift på avancerad nivå
 • försvara sin uppsats vid en slutventilering
 • opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering

1. N8. Självst. arb. i svenska m. språkvetenskaplig inr. 15.0 hp

. Under kursen behandlas vetenskapsteori och metodologiska forskningsfrågor av såväl ämnesfördjupande som ämnesdidaktisk karaktär. Ett vetenskapligt arbete med inriktning mot språkvetenskap ska utföras och redovisas. Varje student ska
 

 • planera, genomföra och i en uppsats om 25-30 sidor redovisa en avgränsad forskningsuppgift på avancerad nivå
 • försvara sin uppsats vid en slutventilering
 • opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering

1. N8. Självst. arb. i svenska m. språkdidaktisk inriktning 15.0 hp

Under kursen behandlas vetenskapsteori och metodologiska forskningsfrågor av såväl ämnesfördjupande som ämnesdidaktisk karaktär. Ett vetenskapligt arbete med inriktning mot språkdidaktik ska utföras och redovisas. Varje student ska

• planera, genomföra och i en uppsats om 25-30 sidor redovisa en avgränsad forskningsuppgift på avancerad nivå
• försvara sin uppsats vid en slutventilering
• opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering

2. L9. Valfri litterär delkurs 7.5 hp

Utbudet av undervisningskurser med fördjupningar i olika litterära ämnen varierar från termin till termin. Möjlighet finns även att välja bland ett antal läskurser.

3. N9. Valfri språklig delkurs 7.5 hp

Utbudet av undervisningskurser med fördjupningar i olika språkliga ämmen varierar från termin till termin.

Undervisning

Undervisningen på delkursen Självständigt arbete består av förberedande obligatoriska metodseminarier med övningar samt av handledning och uppsatsventilering. Den studerande äger rätt till handledning under ordinarie kurstid. Undervisningen på de valfria delkurserna sker beroende på kurs i form av föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Delkursen Självständigt arbete examineras förutom genom uppsatsen också genom aktivt deltagande i seminarierna samt genomförande av en oppositionsuppgift. För delkursen Självständigt arbete gäller att betygsgraden framför allt avgörs av uppsatsens kvalitet (se betygskriterier), men även av studentens insatser vid slutventileringarna. Examinationen på de valfria kurserna kan beroende på kurs ske i form av aktivt deltagande i seminarier och genom muntliga och skriftliga uppgifter. Obligatoriska moment kan förekomma på alla delkurser. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.