Kursplan för Retorikvetenskaplig teori och metod

Rhetorical Criticism

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV256
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-12-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 50, 2015
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.
 

Mål

Syftet med kursen är att fördjupa och utveckla retorikvetenskapliga metoder och teoretiska kunskaper. Vidare syftar kursen till att den studerande skall lära sig att formulera kvalificerade vetenskapliga problem på en hög nivå, samt fördjupa sina färdigheter i att diskutera sådana problem i skrift.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• självständigt kunna analysera komplexa retorikvetenskapliga problemställningar och relatera till såväl den klassiska retorikens frågeställningar som till samtida modern retorikvetenskap samt angränsande teoribildningar
• självständigt kunna anlägga avancerade retorikvetenskapliga problem på kulturella och sociala fenomen av såväl samtida som historisk art
• att kritiskt kunna granska och utvärdera olika former av retorikvetenskaplig teori och metod

Innehåll

Kursen belyser utifrån modern retorikvetenskaplig teoribildning olika retoriska företeelser i samtida offentlighet. Retorikens maktaspekter belyses, och retorikvetenskapens gränser gentemot angränsande discipliner diskuteras.

Undervisning

Undervisningen sker i form seminarier samt genom deltagarnas egna studier (individuellt och i grupp).

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt genomförande av skriftliga och/eller muntliga uppgifter.

Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.