Kursplan för Genusperspektiv vid textanalys

Gender and Textual Analysis

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV262
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-28
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-12-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 50, 2015
 • Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.
 

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
- redogöra för huvuddragen inom genusforskningens teoribildning
- självständigt diskutera och behandla genusteoretiska frågeställningar
- självständigt avgränsa, utforma och utföra en mindre forskningsuppgift
- aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra egna redovisningar

Innehåll

Kursen ger en historisk översikt över den feministiska tanketraditionen från 1700-talet och framåt samt över den genusvetenskapliga teoribildningen. Under seminarierna studeras såväl skönlitterära som teoretiska texter. Fokus ligger både på den litterära gestaltningen och ideologiska samt idéhistoriska aspekter. Genomgående kommer frågan om hur kön konstruerats och förändrats historiskt att diskuteras.

Undervisning

Undervisningen ges i seminarieform, varvid aktiv närvaro krävs. Seminarierna ägnas litterära texter av olika slag, vilka analyseras med genusteoretisk sekundärlitteratur hämtad från skilda discipliner. I de fall den studerande avser att tentera kursen som läskurs diskuteras förslag till kurslista med examinator.
Om kursen ges som läskurs genomförs undervisningen i form av självstudier samt ett begränsat antal seminarier.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande genom aktiv medverkan vid seminarierna, dels genom en skriftlig analysuppgift. Kursen bedöms med betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.