Kursplan för Ekokritik - människan, naturen, litteraturen

Ecocriticism - Man, Nature, Literature

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV274
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N, Retorik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-03-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-12-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 51, 2015
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är litteraturvetenskapliga institutionen. 

Mål

Kursen syftar till att ge en bred belysning av ekokritisk forskning. Mot bakgrund av ekokritikens klassiker öppnas perspektivet också mot naturvetenskapens roll i litteraturen, föreställningar om hållbar utveckling, miljöjournalistik och katastrofskildringar.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• kunna redovisa sin förtrogenhet med ekokritikens klassiker

• på ett grundläggande sätt kunna redogöra för de centrala tankegångarna inom de senaste decenniernas ekokritiska forskning

• självständigt kunna diskutera för- och nackdelar med ett ekokritiskt förhållningssätt till litteraturens och miljörapporteringens historia

• på egen hand kunna diskutera och analysera litterära verk med ekokritisk teori som grund

Innehåll

Inom ekokritiken studerar man människans plats i naturen. Den ger ett nytt perspektiv på litterära texter från olika tider och öppnar för en granskning av miljörapporteringens retorik. Frågor som ställs: hur har gränsen mellan natur och kultur definierats och vilken roll har litteraturen spelat i detta? Vad säger samhällets natursyn om dess människouppfattning? vilka praktiska konsekvenser har vår syn på naturen, och vad betyder den i termer av hållbar utveckling?

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar och övningar.

Om kursen ges som läskurs genomförs undervisningen i form av självstudier samt ett begränsat antal seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och övriga förelagda övningar, närvaro vid föreläsningar samt genomförande av en skriftlig och/eller muntlig uppgift. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.