Kursplan för Den klassiska retorikens begrepp och idévärld

Classical Rhetoric: Ideas and Concepts

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV275
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-05-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-12-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 51, 2015
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

 

Mål

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes insikter i den klassiska retorikens begreppsvärld. Den studerande studerar de klassiska verken utifrån såväl begreppshistoriska som språkhistoriska perspektiv. Kursen syftar också till att ge inblickar i klassiskt grekisk och latinsk språkhistoria och ge en basal uppfattning om formmässiga och syntaktiska särdrag i dessa språk.

Under kursen tränas den studerandes förmåga att analysera och värdera historiska begrepp och relatera dem till deras historiska, kulturella och språkliga kontext.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande

• visa prov på en fördjupad förståelse av den klassiska retorikens begreppsvärld
• visa prov på basala kunskaper i för den retoriska begreppsapparaten relevanta aspekter av klassiskt grekisk och latinsk språkhistoria och formlära
• visa prov på grundläggande insikter i begreppshistorisk teori och metod

Innehåll

Under denna kurs studeras den klassiska retorikens föreställningsvärld, begrepp och centrala idékomplex med tyngdpunkt på Antiken. Dessa studier inbegriper också en basal orientering i latin och klassisk grekiska med fokus på retorikens begreppsapparat.

Undervisning

Undervisningen genomförs i seminarieform. Om kursen ges som läskurs genomförs undervisningen i form av självstudier samt ett begränsat antal seminarier.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarierna (obligatorisk närvaro) samt via genomförande av förelagda skrivuppgifter. Kursen bedöms med VG, G och U.

 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.