Kursplan för Renässansens retorik

Rhetoric of the Renaissance

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV257
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Retorik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-03-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-12-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 50, 2015
 • Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.

 

Mål

Den studerande skall efter genomgången kurs ha skaffat sig övergripande kunskap om retorikens betydelse och funktion under renässanstidevarvet. På några områden skall den studerande ha fått fördjupade kunskaper. Den studerande skall kunna analysera och presentera en historisk retorisk företeelse såväl muntligt som skriftligt.

Innehåll

Kursen belyser den klassiska retorikens roll under den europeiska renässansen som språkteori, konstnärlig matris och maktinstrument. Inom kursen studeras ett antal konstnärliga och politiska yttringar i Sverige och det övriga Europa från perioden 1400-1700. I centrum står litterära och politiska texter och tal, men kursen uppmärksammar också t.ex. bildkonst, musik och ceremonier som retoriska fenomen. Några tyngdpunkter väljs, till exempel den svenska stormaktstiden och det elisabetanska England. Retorikens roll i utbildningsväsendet uppmärksammas. Särskild vikt läggs vid epokens kritik av retoriken och vid de förskjutningar som renässansens tekniska och sociala utveckling innebar för den klassiska retoriken.

Undervisning

Undervisningen sker huvudsakligen i form av litteraturseminarier över valda teman. Även andra undervisningsformer prövas, studerande kan till exempel ges i uppdrag att hålla inledningar varpå gemensam diskussion följer. Föreläsningar kan förekomma. Seminariediskussionen är examinerande, varför alla förväntas delta aktivt och väl ha tillgodogjort sig angiven litteratur i förväg. Normalt förekommer basgruppsförberedelser.

Om kursen ges som läskurs genomförs undervisningen i form av självstudier samt ett begränsat antal seminarier.  

Examination

Examinationen sker genom en hemtentamen/PM samt löpande genom examinatorier och presentationsuppgifter vid seminarierna. I kursen ges betygen VG, G och U.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.