Kursplan för Svensk 1700-talskultur i globalt perspektiv

Swedish Eighteenth Century Culture from a Global Perspective

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV281
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Estetik A1N, Teoretisk filosofi A1N, Skandinavistik A1N, Retorik A1N, Praktisk filosofi A1N, Musikvetenskap A1N, Konstvetenskap A1N, Idé- och lärdomshistoria A1N, Historia A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-08-27
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-12-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 51, 2015
 • Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en masterkurs på avancerad nivå. 

Mål

Kursen syftar till att ge redskap för att utforska och tolka det svenska 1700-talets kultur. Svenska material sätts in i ett globalt sammanhang. Flera aspekter av svensk 1700-talskultur belyses, såsom historia, ekonomi, litteratur, vetenskap, musik, konst, idéklimat, etc.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

• översiktligt redogöra för den svenska 1700-talskulturen och dess plats i ett globalt sammanhang

• redogöra för hur aktuella frågor rörande 1700-talet diskuteras inom svensk och internationell forskning

• använda tillämpliga metoder för att analysera 1700-talets kulturella yttringar

• tillgodogöra sig källmaterial från svenskt 1700-tal

• föra adekvata teoretiska resonemang inom området svensk 1700-talskultur i globalt perspektiv.

Innehåll

Kursen är tvärvetenskaplig och baseras dels på olika typer av källtexter från tiden (tal, debattinlägg, reseskildringar, skönlitteratur, brev etc.), dels på aktuell forskning från olika discipliner (litteraturvetenskap, konstvetenskap, historia, idéhistoria, vetenskapshistoria, etc.). Kursens teoretiska perspektiv hämtas från exempelvis globalhistoria, postkoloniala studier, genushistoria och nätverksteori.

Undervisning

Undervisning meddelas i form av föreläsningar och seminarier. Det finns även möjlighet att ta kursen som läskurs i samråd med den kursansvarige.
Om kursen ges som läskurs genomförs undervisningen i form av självstudier samt ett begränsat antal seminarier.  

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av skriftliga och/eller muntliga uppgifter.
Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.