Kursplan för Svensk 1700-talskultur i europeiskt perspektiv

Swedish 18th Century Culture in European Perspective

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV253
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-12-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 50, 2015
 • Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Historiska institutionen, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Konstvetenskapliga institutionen, Institutionen för musikvetenskap

Beslut och riktlinjer

Kursen är en magisterkurs på avancerad nivå. 

Mål

Kursen syftar till att ge redskap för att utforska och tolka det svenska 1700-talets kultur där svenska material också sätts in i ett europeiskt sammanhang. Flera aspekter av svensk 1700-talskultur belyses, såsom historia, litteratur, konst, musik, idéklimat etc.

Efter genomgången kurs ska studenten

• ha erhållit kunskap om den svenska 1700-talskulturen och dess förhållande till europeisk samtida kultur

• fått grundläggande kännedom om hur aktuella frågor rörande 1700-talet diskuteras inom svensk och internationell forskning

• fått en överblick över de redskap som finns för att analysera 1700-talets kulturella yttringar

• övat sin förmåga att läsa källor från svenskt 1700-tal

• allmänt utvecklat sin förmåga att föra teoretiska resonemang

Innehåll

Kursen är tvärvetenskapligt upplagd och baseras dels på olika typer av källtexter från tiden (tal, debattinlägg, skönlitteratur, brev etc.), dels genom en orientering rörande aktuell forskning från olika discipliner (litteraturvetenskap, konstvetenskap, historia, idéhistoria etc.).

Undervisning

Undervisning sker i seminarieform. Det finns även möjlighet att ta kursen som läskurs i samråd med den kursansvarige.
Om kursen ges som läskurs genomförs undervisningen i form av självstudier samt ett begränsat antal seminarier.  

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt genomförande av skriftliga och/eller muntliga uppgifter.

Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.