Kursplan för Läsningens och bokens historia

The History of Reading and Books

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LV255
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap A1N, Skandinavistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-11-02
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-12-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 50, 2015
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig institution är litteraturvetenskaplig ainstitutionen. 

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering om läsningens historia och dess relation till olika former av textuell förmedling, främst den moderna boken under Gutenbergeran, men också andra typer av textbärare från lertavlor till laptops. Tonvikten ligger på de senaste seklerna, men perspektiven sträcker sig bakåt till skriftkonstens uppkomst. Kursen innefattar bokhistoriska och mentalitetshistoriska perspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

* ha kunskap om den centrala terminologin på det bok- och läshistoriska området
* kunna redogöra för huvuddragen i skriv- och tryckonstens utveckling
* kunna redogöra för särdragen i olika typer av läsepoker och lässätt, inklusive relationen mellan muntlig och skriftlig förmedling
* kunna diskutera digitaliseringens betydelse för textförmedling och läsformer
* visa kännedom om de viktigaste statistiska källorna vad gäller nutidens svenska läskultur
* visaa självständig förmåga att analysera olika situationer av textförmedling och läsning

Innehåll

Kursen ger en översikt av läsningens och bokens historia genom teoretisk och historisk facklitteratur, liksom samtida källor (statistik över läsvanor, etc.). Syftet är att belysa läsningens och bokens historia, nutid och möjliga framtid. Perspektiven sträcker sig över ett par millennier, dels för att ge de långa historiska perspektiven, dels för att ge utifrånperspektiv på en nutid när läskulturen av många anses vara i stark förvandling. I viss mån anknyts till aktuella debatter, men tonvikten ligger på analytiska perspektiv som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Undervisning

Arbetsformerna utgörs av seminarier med inslag av praktiska övningar och grupparbeten.
Om kursen ges som läskurs genomförs undervisningen i form av självstudier samt ett begränsat antal seminarier.  

Examination

Aktivt deltagande i seminarier, genomförande av en muntlig uppgift som också lämnas in i skriftlig form, samt en avslutande hemtentamen. Kursen bedöms med betygen VG, G eller U.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.