Kursplan för Bioinformatik - startkurs

Bioinformatics - Starting Course

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB700
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Bioinformatik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Antagen till masterprogrammet i Bioinformatik.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redovisa grundläggande kunskaper inom cell- och molekylärbiologi
 • redovisa grundläggande kunskaper om evolution på cell- och organismnivå
 • uppvisa grundläggande kunskaper i bioinformatik
 • uppvisa grundläggande kunskaper om makromolekylers struktur, inklusive analys av struktur, dynamik och klassificering
 • analysera och diskutera forskningsämnen inom cell- och molekylärbiologi och bioinformatik.

I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna

 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor
 • visa insikt om bioinformatikens möjligheter, begränsningar och roll i samhället
 • göra en individuell studieplan.

Innehåll

Grundläggande kunskaper om DNA och kromosomer. Replikation, transkription och translation. Rekombination och reparation av DNA. Reglering av genuttryck. . Struktur och funktion hos proteiner, RNA och DNA. Cellens komponenter. Grundläggande sekvens- och strukturbioinformatik. Tillämpningar av bioinformatisk forskning. Datorlaborationer i bioinformatisk forskningsmiljö. Etiska aspekter inom utbildning och forskning. Bioinformatikens roll i samhället.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer .

Examination

Följande krav gäller för godkänt på delkurserna:

För grundläggande cell- och molekylärbiologi ( 4 hp) fordras godkänt skriftligt prov och aktivt deltagande i seminarier.

För bioinformatik i forskningen ( 5 hp) fordras godkänt skriftligt prov, godkända labbrapporter och aktivt deltagande i seminarier.

För strukturell bioinformatik (4 hp) fordras godkänt skriftligt prov, godkända labbrapporter och aktivt deltagande i seminarier.

För introduktionen till masterstudier (2 hp) fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport och genomförd studieplanering.

Övriga föreskrifter

Kursen har studenter med olika bakgrund, och undervisningen har därför viss individuell uppläggning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Liljas, Anders Textbook of structural biology

  New Jersey: World Scientific, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jones, Neil C. Pevzner, Pavel. An introduction to bioinformatics algorithms

  Cambridge, MA: MIT Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Reece, Jane B.; Campbell, Neil A. Campbell biology : Jane B. Reece ...

  9th ed.: Boston: Benjamin Cummings / Pearson, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk