Kursplan för Marknadsföring och organisation I

Marketing and Organisation I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE150
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-02-12
 • Inrättad av: Företagsekonomiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2016-02-19
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom ekonomprogrammet och som fristående kurs. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Mål

Den här kursen är en bred introduktionskurs till ekonomiämnen.

Den bärande idén är att kursen behandlar centrala problem och frågeställningar kring marknadsföring och organisation i den globala ekonomin. Vi använder begreppen i vid mening och med marknadsföring avses här alla de aktiviteter som måste till för att en produkt ska nå ut till en slutkonsument, och med organisation att dessa aktiviteter måste organiseras, vilket alltid innebär arbetsdelning och samordning.

Under kursen ska studenterna tränas att självständigt och kritiskt formulera och analysera ekonomiska problem muntligt och skriftligt.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • förstå och redogöra för grundläggande samband kring organisering och marknadsföring i den globala ekonomin
 • förstå, redogöra för samt använda grundläggande begrepp och modeller kring organisering av produktion, distribution och inköp mellan företag samt inom och mellan branscher, regioner och länder
 • förstå, redogöra för samt använda grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring, såväl konsumentmarknadsföring som industriell marknadsföring
 • identifiera och föreslå lösningar på grundläggande problem kring arbetsdelning, samordning och styrning på såväl inomorganisatorisk som mellanorganisatorisk nivå
 • identifiera och föreslå lösningar på företags marknadsföringsproblem
 • samla in relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor
 • skriva elementära vetenskapliga rapporter, muntligt presentera sina idéer, samt konstruktivt granska andras arbeten på basis av fackkunskap
 • sätta in sakkunskaperna i ett större historiskt, kulturellt, socialt, politiskt och ekonomiskt sammanhang
 • kritiskt och självständigt reflektera över vetenskapens och kunskapsproduktionens karaktär.

Innehåll

Kursen är uppdelad i flera parallella spår:

1. Det första spåret är inriktat på att studenterna ska förvärva grundläggande sakkunskap om ämnesområdet. Här undervisar vi om grundläggande samband kring organisering och marknadsföring i den globala ekonomin, grundläggande begrepp och modeller kring organisering av produktion, distribution och inköp mellan företag samt inom och mellan branscher, regioner och länder samt grundläggande begrepp och modeller inom såväl konsumentmarknadsföring som industriell marknadsföring.

2. Det andra spåret är ett metodspår som främst behandlar frågor om informationssökning och insamling av information, värdering av olika källor, formaliakrav på vetenskapliga texter, grundläggande frågor kring hur man analyserar problem och frågeställningar, och detsamma kring skrivandet av vetenskapliga rapporter. Detta spår syftar till att höja studenternas allmänna informationskompetens och medvetenhet i metodfrågor och till att, mer konkret, hjälpa studenterna att skriva ett bra PM.

3. Det tredje spåret är ett bildningsspår som ska främja breddade perspektiv. Ett universitet är ett centrum för att generera kunskap och reflektera kring kunskap. Det innebär att universitet inte bara har till uppgift att utbilda utan även att bidra till bildning. Under den här kursen gör vi det genom ett bildningsspår där vi dels behandlar problematiken kring vetenskapens och kunskapsproduktionens karaktär, dels försöker sätta in delar av kunskapsstoffet i ett vidare sammanhang.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, diskussionsgrupper, grupparbeten, handledning och biblioteksövningar.

Examination

Examination sker genom skriftliga prov, samt genom muntliga och skriftliga redovisningar. Examinationen sker enskilt eller i grupp. Betyg sätts efter sammanvägning av ingående examinationsmoment. Examinationsmoment och betygskriterier redovisas i den studiehandledning som erhålls vid kursstart.

Kursen examineras genom två delmoment:

 1. Seminarier och inlämningsuppgifter, 11 hp.
 2. Skriftlig tentamen, 4 hp.
Dessa delmoment ges något av betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). För slutbetyg G på hela kursen krävs att båda delmomenten har betyget G. För slutbetyg VG på hela kursen krävs dessutom betyget VG på delmoment 1.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar inom delmoment 1. Seminarier och inlämningsuppgifter, måste vara inlämnade vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålls betyget Underkänd på delmomentet i fråga. Detta delmoment måste då göras om i sin helhet, vilket endast kan göras på kommande kurser i mån av plats.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar bland annat följande baskurser inom företagsekonomi: Marknadsföring och organisation A 2FE152, Företag och Företagande 2FE000, 2FE271, 2FE007, Företag och marknad I 2FE778, Företag och marknad II 2FE779, 2FE008, Företag och företagande I 2FE015, Företag och företagande II 2FE016, Marknad och organisation, distans 2FE014 samt kurserna för teknisk fakultet: Företag, nätverk och teknikutveckling 1TS010, Ledarskap o styrning 2FE820, 2FE824, Marknadsanalys 2FE821, Grundkurs i marknadsföring 1 2FE946, Organisation I. Individen och gruppen i organisationen 2FE947, Principles of Marketing 2FE913 och Fundamentals of Management 2FE918.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2016

 • Agndal, Henrik; Axelsson, Björn Professionell marknadsföring

  3. uppl.: Studentlitteratur AB, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dickens, Peter Global shift: mapping the changing contours of the world economy

  Guilford Publications, 2015

  ISBN: 9781462519552 Även tidigare upplagor går att använda.

  Obligatorisk

 • Forssell, Anders; Ivarsson Westerberg, A. Organisation från grunden

  Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmblad Brunsson, Karin; Brunsson, Nils Beslut

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Lars Vad är marknaden?

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Även tidigare upplagor går att använda.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rivoli, Pietra The Travels of a T-Shirt in the Global Economy: An Economist Examines the M

  John Wiley & Sons, 2015

  Även tidigare upplagor går att använda.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tillkommer ytterligare litteratur, på lärarens inrådan, ca 300 sidor

  Företagsekonomiska institutionen,

  Obligatorisk

 • Ulvenblad, Pia; Örtenblad, Anders Smått och gott : om vetenskapliga rapporter och referensteknik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk