Kursplan för Programmering med C/C++ 1 - introduktion

Programming with C/C++ 1: Introduction

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD802
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 3c eller Matematik D (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • använda programmeringsmetodologier för att designa och implementera program,
 • förklara grundläggande koncept som klasser, inkapsling, konstruktorer, metoder och andra relaterade objektorienterade koncept,
 • förstå dynamisk och statisk minneshantering,
 • testa och felsöka, samt
 • förklara kompilering och körning av program.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till programmering med C och C++, genom datatyper, algoritmer, objektorienterad analys och design. Kursen behandlar också olika programmeringstekniker som design, implementation, testning, felsökning och dokumentation.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom ett programmatiskt prov (2 hp) och inlämningsuppgifter (3 hp).

BETYG
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.