Kursplan för Spelprogrammering 1 - datorspel i 2D

Game Programming 1: Computer Games in 2D

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD804
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-02-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2016
 • Behörighet: Programmering med C/C++ 1 - introduktion, 5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål


Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå datorspels uppbyggnad,
 • förklara de större beståndsdelarna i en spelmotor,
 • använda externa bibliotek för grafik, ljud och inmatning via olika gränssnitt,
 • förstå grundläggande algoritmer för kollision, samt
 • analysera behov utifrån speldesigndokument och planera agila utvecklingsprocesser.


 

Innehåll


Kursen innehåller grunderna för att skapa datorspel i 2D (game loop och game objects). Detta inkluderar byggandet av återanvändbara spelmotorkomponenter för:

 • hantering av spelobjekt,
 • inläsning av resurser som kan återanvändas - bilder och ljud,
 • inmatning via olika gränssnitt - mus, tangentbord, handkontroll, pekskärm eller sensorer,
 • algoritmer för att finna kollision och lösa kollisionsreaktion i en 2D rymd samt
 • minneshantering.

Kursen behandlar användningen av externa bibliotek för alla större komponenter som inmatning, grafik och ljud, samt användningen av speldesigndokument för att kommunicera och formalisera tekniska kravdokument och planera agila utvecklingsprocesser.

 

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.
 

Examination


Examination sker genom en skriftlig projektrapport och muntlig presentation av projekt.

BETYG
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.