Kursplan för Projekt och ledarskap

Projects and Leadership

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD950
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara vad som karaktäriserar ett projekt, inkluderande projektroller, projektmetoder och projektdokumentation,
 • planera, leda, genomföra och dokumentera projekt enligt given projektmodell,
 • identifiera, beskriva och analysera den gruppdynamiska processen på individ- och gruppnivå,
 • beskriva och analysera värdesystem, lärstilar och individuella styrkor,
 • identifiera, beskriva och analysera sin egen roll i projektgruppen samt vad som driver och motiverar individer,
 • redogöra för mångfaldens betydelse i en grupp,
 • beskriva ledarskapets utformning, funktion och betydelse i ett projekt och i en grupp,
 • ge och ta emot konstruktiv feedback,
 • presentera resultat muntligt och skriftligt, samt
 • tillämpa grunder i vetenskapliga metoder och författa en rapport med beaktande av referenshantering och
 • citeringar.

Innehåll

Moment 1: Projektkunskap och projektarbete (8 hp)
Momentet behandlar olika projektmodeller, projektorganisation och olika metoder, hjälpmedel och dokument som används
i projekt. Vidare kommer studenten att bekanta sig med problemdefinition, kravspecifikation, tidplan och mål. I momentet
kommer även studenten att praktiskt arbeta i ett projekt kopplat till programmets ämnesinnehåll. I projektet får studenten
bekanta sig bl.a. med arbetsfördelning, informationssökning, intervjuteknik, dokumentation, olika mötesformer,
mötesteknik, mötesprotokoll, uppföljning, riskanalys, rapportskrivning och presentationsteknik.

Moment 2: Ledarskap i grupper (5 hp)
Momentet behandlar följande områden:

 • Kartläggning av individens värdesystem, styrkor och inlärningsstil samt vad som driver och motiverar individer.
 • Beslutsfattande och ledarskapets olika stilar samt hur det kan påverka/påverkas av projektet/gruppen.
 • Egna och andras handlingsmönster vid konflikt, samt hur en chef eller ledare kan hantera konflikter i organisationen.
 • Hur den egna kommunikationen blir effektivare.
 • Mångfaldens betydelse i en grupp och hur den gruppdynamiska processen påverkar individers beteende.
 • Ledarskap i ett genderperspektiv.

Moment 3: Vetenskap och metod (2 hp)
Momentet ger studenten en introduktion i skrivregler och i vetenskapligt förhållningssätt.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projekthandledning.

Examination

Moment 1: Skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp) samt muntlig och skriftlig presentation av projektuppgiften (4 hp).
Moment 2: Skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp) samt aktivt deltagande i seminarier (2 hp).
Moment 3: Skriftlig rapport (2 hp).

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

Övriga föreskrifter

Kurser överlappar kursen, Projekt och ledarskap med kurskod 1TG501.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2016

 • Wheelan, Susan A. Creating effective teams : a guide for members and leaders

  Fifth Edition.: Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tonnquist, Bo Project Management

  Sanoma utbildning, 2016

  Obligatorisk

Tillkommer ytterligare litteratur om ca 500 sidor