Kursplan för Generatordesign

Generator Design

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE065
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Förnybar elproduktion A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: 180 hp inom teknik/naturvetenskap, varav 20 hp på avancerad nivå, inkl. Elektromagnetism II, Mekanik I/Mekanik baskurs och Elkraftteknik. Någon kurs inom elkraftområdet på avancerad nivå ska vara genomgången. Exempel på kurs inom elkraftområdet på avancerad nivå är Vindkraft - teknik och system och Vattenkraft - teknik och system.
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • dimensionera en synkronmaskin med hjälp av datorbaserade hjälpmedel,
 • föreslå förändringar i den magnetiska, elektriska, mekaniska eller termiska designen av en generator och redogöra för följderna därav,
 • förklara kopplingen mellan den magnetiska, elektriska, mekaniska och termiska designen i en generator,
 • härleda generatorformeln utifrån Maxwell's ekvationer,
 • optimera designen av den magnetiska kretsen i en generator,
 • beräkna effektfaktor och lastvinkel utifrån fasdiagram,
 • redogöra för begränsningar hos olika material utifrån elektriska och magnetiska materialparametrar,
 • föreslå designförändringar för att minimera förluster

Innehåll

Magnetiska och magnetiskt kopplade kretsar. Principer för elektromekanisk energiomvandling. Konstruktion av synkronmaskiner. Olika typer av synkronmaskiner. Elektriska och magnetiska materialparametrar. Konventionella generatorlindningar och högspänningslindningar. Fasdiagram för synkronmaskiner, effektfaktor, lastvinkel och reaktiv effektreglering.. Förluster, normaldrift och transienter i synkrongeneratorer. Excitationssystem, kylsystem, reaktiv effektreglering. Generatordesign med FEM verktyg. Produktionsteknik inklusive robotstyrning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och konstruktionsuppgift med handledning.

Examination

Skriftlig examination vid kursens slut (5 hp). Laborationer med muntlig delexamination (2 hp) samt rapport från individuell konstruktionsuppgift (3 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE120, Generatordesign eller 1TE209, Generatordesign.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Warne, D. F. Newnes electrical power engineer's handbook

  2nd ed.: Oxford: Newnes, 2005.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Guru, Bhag S.; Hiziroğlu, Hüseyin R. Electric machinery and transformers

  3. ed.: New York: Oxford University Press, cop. 2001

  Se bibliotekets söktjänst

Material som tillhandahålls av institutionen.

 • Warne, D. F. Newnes electrical power engineer's handbook

  2nd ed.: Oxford: Newnes, 2005.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Guru, Bhag S.; Hiziroğlu, Hüseyin R. Electric machinery and transformers

  3. ed.: New York: Oxford University Press, cop. 2001

  Se bibliotekets söktjänst

2. Diverse övriga bokkapitel/vetenskapliga artiklar 3. Kursmaterial (föreläsningsanteckningar, laborationsinstruktioner, projektrapporter)