Kursplan för Ytbeläggningar för energitillämpningar

Surface Coatings for Energy Applications

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE073
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2016
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Funktionella material II.
 • Ansvarig institution: Institutionen för materialvetenskap

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • värdera och analysera principer bakom ytbeläggningar som kan kontrollera optiska egenskaper hos material, samt värdera och analysera hur dessa kan tillämpas i miljö- och energitillämpningar, t.ex. i energieffektiva fönster, ljusinfångare, solabsorbatorer
 • värdera och analysera principen bakom hydrofila och hydrofoba ytbeläggningar och kunna diskutera och analysera deras tillämpning i energi- och miljötillämpningar
 • värdera och analysera principen bakom solceller och ljuskällor baserade på tunnfilmshalvledare, samt diskutera och analysera fysikaliska egenskaper hos dessa och värdera deras tillämpbarhet
 • värdera och analysera hur triboliska ytbeläggningar fungerar, samt diskutera hur dessa bidrar till energibesparing ett livscykelperspektiv
 • självständigt utföra ett projekt inom ett valt delområde i kursen, vilket kan innefatta experiment, teori och/eller litteratursökning, samt analys och diskussion av erhållna resultat. Värdera och diskutera projektresultat i en skriftlig rapport disponerad som en vetenskaplig artikel
 • muntligt presentera projektarbete inom ämnet vid en workshop.

Innehåll

Kursen består av en gemensam teoridel, och en fördjupningsdel där studenten ska fördjupa sig i ett projekt. Projektet ska göras självständigt, och kan antigen göras individuellt, eller i grupp där den enskilda studentens bidrag ska redovisas.

Teori:
Tunnfilmsteknik och materialoptik, plasmonik och ljusspridning. Fotokatalys. Ytor med avancerade vätningsegenskaper. Fönsterbeläggningar: Lågemissionskikt, solkontrollskikt, smarta fönster, elektrokromism och termokromism. Solenergi: Sol- och värmestrålning, solceller (Tunnfilmsolceller, färgämnessensiterade solceller) och termisk solenergi (absorbatorer, reflektorer, absorberande färgskikt). Dagsljus och belysning: Ljusledare, ljusdiffuserare och ljusemitterande dioder. Passiv kylning: Hög-albedo skikt och strålningskylning. Ytbeläggningar för minskad friktion.

Projektarbete:
Fördjupade studier av forskningslitteraturen inom något/några av ovanstående områden, samt beräkningar av funktionella egenskaper och/eller enklare experimentella undersökningar. En del projekt sker i samverkan med företag.

Undervisning

Föreläsningar, laboration, projekthandledning och seminarium.

Examination

Skriftlig tentamen av introduktionsdel (5 hp). Workshop med muntlig och skriftlig projektredovisning av fördjupningsdel (5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Smith, Geoffrey B.; Granqvist, Claes G. Green nanotechnology : solutions for sustainability and energy in the built environment

  Boca Raton, FL: CRC Press, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Utdelat material.

  Institutionen för teknikvetenskaper,

  Obligatorisk