Kursplan för Algebra och geometri

Algebra and Geometry

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MA090
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Matematik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-05-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-05-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4 eller Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda symboler från logik och mängdlära som en del av det matematiska språket;
 • lösa enkla problem som innehåller rotuttryck, absolutbelopp eller trigonometriska funktioner;
 • genomföra enkla induktionsbevis;
 • räkna med komplexa tal och polynom samt lösa enkla polynomekvationer;
 • lösa enkla kombinatoriska problem;
 • lösa linjära ekvationssystem med Gausselimination och redogöra för hur lösningsmängden beror av systemets koefficient- och totalmatriser;
 • använda grundläggande matris- och determinanträkning;
 • räkna med vektorer inklusive använda skalärprodukt och vektorprodukt;
 • använda vektorer för att lösa geometriska problem, inklusive sådana som involverar linjer och plan.

Innehåll

Matematikens språk (mängdlära och logik). Absolutbelopp, kvadratrötter. Ekvationer och olikheter. Koordinater i planet. Trigonometriska funktioner och formler. Komplexa tal: grundform, polär form, komplexa talplanet, binomiska ekvationer. Polynom: faktorisering, polynomdivision, ekla polynomekvationer. Summanotation, aritmetisk och geometrisk summa. Kombinatorik: Permutationer, kombinationer, binomialsatsen.

Linjär algebra: Linjära ekvationssystem, Gausselimination, rang, lösbarhet. Matriser, matrisräkning, matrivinvers. Tolkning av matriser som linjära avbildningar.Induktion Determinanter av godtycklig ordning och radoperationer för determinanter. Vektorer, vektorräkning. Skalärprodukt, vektorprodukt. Tillämpningar (räta linjens ekvation i planet och rummet, planets ekvation, avstånd, skärningar, area).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen kombinerad med skriftlig dugga.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med någon av kurserna Algebra och vektorgeometri, Baskurs i matematik och Linjär algebra och geometri.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2016

 • Vretblad, Anders; Ekstig, Kerstin Algebra och geometri

  2., [omarb. och utök.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk