Kursplan för Företagsekonomi A/B

Business Studies A/B

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE025
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-05-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för varför företag använder resultatmått för att utvärdera och planera ekonomisk verksamhet
 • redogöra för hur resultaträkning, balansräkning och kassaflöde beskriver företagets ekonomi
 • redogöra för grunderna i dubbel bokföring
 • redogöra för hur kostnader och intäkter kan används för beslut om kunder, produkter och organisatoriska enheter
 • använda de grundläggande metoderna för investeringskalkylering
 • tillämpa grundläggande modeller för analys av ett företags lönsamhet
 • självständigt och kritiskt formulera och analysera enkla företagsekonomiska problem

Innehåll

Företagets ekonomi. Hur resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesbeskrivningar struktureras och vilken information de ger.
Grunderna i dubbel bokföring med exempel på frekventa affärshändelser såsom försäljning och inköp. Produktkalkylering: hur kostnader och intäkter i olika strukturer kan användas som stöd för beslut om kunder, produkter/tjänster, organisatoriska enheter och liknande. Grundläggande metoder för investeringskalkylering. Modeller och nyckeltal för analys av företag. Övergripande orientering om värderingsproblem, skatteproblem, strukturering av eget kapital och olika företagsformer samt om livscykelanalys.

Undervisning

Föreläsningar. Seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och seminarier (2 hp). Skriftlig tentamen betygsätts med U, 3, 4, 5 och seminarier betygsätts med U, G. Betyget på hela kursen styrs av betyget på den skriftliga tentamen.

Eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast två veckor efter det att kursen är avslutad. Om detta inte sker erhålles betyget Underkänd på provet i fråga. Hela provet (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurser i mån av plats. Dock finns vid omtentamensperioden i augusti möjlighet att via uppsamlingsskrivning erhålla godkänt på kursen utan omregistrering.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter Företagsekonomi 1TG010, Industriell ekonomi 1EI013 och 1EI024.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2019

 • Kullvén, Håkan Industriföretagets ekonomi : Atlas Copco industriteknik

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kullvén, Håkan Management of an industrial company : Atlas Copco industrial technique

  Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan