Kursplan för GIS för vattenresurser

GIS for Water Resources

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TV444
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-05-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 120 hp samt Grundvatten 5 hp och Avrinning 5 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
 

 • transformera koordinatsystem och projektioner
 • analysera och modellera miljörelaterade geovetenskapliga processer och miljöproblem med hjälp av geografiska informationssystem (GIS)
 • använda digitala höjdmodeller för morfometrisk analys av avrinningsområden

Innehåll

Grundläggande principer för GIS: boolska operationer, vektor- och rastermodeller.
Grundläggande kartografi: transformation av koordinatsystem och projektioner, distribuerad statistik.
Analys av avrinningsområden, strömningsvägar och topografiskt fuktighetsindex.
Analys av miljörelaterade akvatiska transportprocesser, vattenresursplanering och miljökonsekvensbeskrivning.

Undervisning

Föreläsningar och obligatoriska datorlaborationer

Examination

Inlämningsuppgifter 4 hp, laborationer 1 hp.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2016

 • De Smith, Michael John; Goodchild, Michael F.; Longley, Paul A. Geospatial analysis : a comprehensive guide to principles, techniques and software tools

  Leicester: Matador, cop. 2007

  Se bibliotekets söktjänst