Kursplan för Ledningsnät och dricksvattenberedning

Distribution and Treatment of Drinking Water

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TV441
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1N, Teknik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-05-02
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp eller Hydrologiska processer 10 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera lämpliga råvattenkällor för kommunal användning utifrån deras beskaffenhet och tillgång, samt diskutera de viktigaste utmaningarna för dricksvattenförsörjningen i Norden
 • beräkna lösligheten av gaser och lösta ämnen utifrån jämviktsreaktioner
 • beskriva syften och principerna för olika beredningssteg i dricksvattenproduktion
 • beräkna och redogöra för förändringar i kemisk och mikrobiell sammansättning som ett resultat av bland annat sand- och membranfiltrering, flockulering, sedimentation, jonbyte, adsorption samt olika desinfektionsmetoder
 • redogöra för grundprinciperna för ett distributionsnät för dricksvatten och för ett avloppsledningsnät
 • bestämma lämpliga hydrauliska dimensioner för ett vattenlednings- och avloppsledningsnät
 • bedöma och diskutera Livsmedelsverkets anvisningar för dricksvattenkvalitet

Innehåll

Råvattenkällor dvs. vattendrag, sjöar, reservoarer, grundvatten, som kan exploateras för vattenproduktion för dricksvattenanvändning. Vanliga metoder för dricksvattenrening för de olika källorna: sand- och membranfiltrering, flockulering, sedimentation, jonbyte, adsorption, olika desinfektionsmetoder. Flödesscheman för ett typiskt kommunalt vattenverk. Utformning av vattenledningsnät. Hydraulisk dimensionering av vattenledningsnät och avloppsledningsnät (dimensionerande vattenflöden).

Undervisning

Föreläsningar, laboration och övningar.

Examination

Skriftligt prov (3 hp). Laboration, skriftliga rapporter och övningar (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Water Treatment - Principles and Design (2nd Edition)

  John Wiley & Sons, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kurskompendium i dricksvattenberedning

  Institutionen för geovetenskaper,

  Obligatorisk