Kursplan för Protein engineering

Protein Engineering

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG301
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F, Kemi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: 150 hp inklusive (1) Molekylär cellbiologi eller Genomfunktion eller Molekylärmedicinsk infektionsbiologi eller Genombiologi, eller (2) 30 hp inom Masterprogram i tillämpad bioteknik, Masterprogram i molekylär bioteknik eller Masterprogram i kemi med inriktning mot biokemi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Studenterna får under kursen möta ett aktuellt molekylärbiologiskt och genteknologiskt problem. Målet är att ge dem fördjupade kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att självständigt finna lösningar och i praktiken genomföra dessa lösningar. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • analysera proteiners struktur och uppbyggnad med datorbaserade metoder
 • redogöra för proteiners uppbyggnad och klassificering
 • analysera och jämföra proteiners aminosyresekvens och struktur samt relatera denna information till proteiners funktion
 • redogöra för enskilda aminosyrors egenskaper och inverkan på proteiners löslighetsegenskaper, struktur och funktion
 • redogöra för faktorer av betydelse för proteinveckningsprocesser och stabilitet
 • redogöra för hur proteiner kan användas för olika industriella och akademiska ändamål, såsom strukturbestämning, organisk syntes och läkemedelsdesign
 • analysera proteiners renhet och stabilitet och redogöra för hur de kan förvaras på bästa sätt
 • redovisa hur man med biotekniska metoder kan konstruera plasmider för expression av naturliga och modifierade gener
 • planera mutagenesexperiment för att testa proteinstabilitet och/eller funktion
 • konstruera primers för att introducera mutationer med hjälp av PCR
 • genomföra ett PCR-baserat mutagenesexperiment
 • med biokemiska metoder isolera proteiner
 • planera och genomföra aktivitetsmätningar av isolerat protein, samt karaktärisera renhet och stabilitet av proteinet
 • föra en fullständig och informativ laboratoriejournal, som uppvisar förståelse för GLP-kraven
 • utforma en enkel forskningsplan för en bioteknologisk uppfinning

Innehåll

Föreläsningar och datorbaserade övningar om bioteknologiska metoder och proteiners uppbyggnad, struktur och funktion. Föreläsningar om industriella och andra tillämpningar. Projektbaserade bioteknologiska experimentsom inkluderar produktion och analys av modifierade proteiner.
Studenterna ska genomföra dokumentation av den laborativa delen som motsvarar de krav som de kommer att möta i ett kommande yrkesliv. Studenten ska även presentera nya lösningar på ett utvalt bioteknologiskt problem.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, grupp- och datorövningar samt laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning, gruppövningar, duggor och datorövningar är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Teori (7 hp); Praktik (8 hp)
Teoridelen examineras genom skriftliga prov, samt muntliga och skriftliga uppgifter (7 hp).


Praktikdelen fordrar en korrekt utförd laboratoriejournal (enligt GLP) och muntliga redovisningar av laborativa experiment (5 hp) samt muntlig redovisning av ett originalforskningsprojekt (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Walsh, Gary Proteins : biochemistry and biotechnology

  Second edition: Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2014

  Rekommenderas

  Se bibliotekets söktjänst

 • Williamson, Michael P. How proteins work

  New York: Garland Science, c2012

  Rekommenderas

  Se bibliotekets söktjänst

Lecture hand-outs and reference literature

Lecture notes