Kursplan för Yrkespraktik i biologi

Internship in Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG218
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2008-05-08
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs basblocket i biologi 80 hp, inom Naturvetarprogrammet, eller motsvarande. För antagning krävs av institutionen godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter kursen ska studenten ha erfarenhet av för utbildningen relevant yrkesverksamhet. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • ge exempel på hur arbete med biologisk anknytning organiseras och bedrivs
 • redovisa en fördjupad förståelse av tidigare genomgången utbildning inom biologi
 • redogöra för olika perspektiv på biologirelaterat arbete

Innehåll

. Studenten deltar i den ordinarie verksamheten inom företag, på myndighet eller organisation. Under handledning ska studenten under överinseende eller självständigt delta i arbete som är relevant för den aktuella utbildningen. Innan arbetet påbörjas ska praktikplatsen, handledaren på praktikplatsen och praktikplanen godkännas. Studenten är själv ansvarig för att anskaffa lämplig praktikplats.

Undervisning

. Undervisning ges genom en introduktion följt av individuell handledning på arbetsplatsen.

Examination

Kontinuerlig skriftlig redovisning av arbetet samt skriftlig och muntlig rapport vid kursens slut.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2016

Lämplig litteratur fastställs på praktikplatsen i samråd mellan student och handledaren på praktikplatsen.