Kursplan för Testdriven speldesign 1

Test-Driven Game Design 1

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD400
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Speldesign G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign 180 hp.
 

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • visa förmåga att använda samt jämföra analytiska metoder för att utvärdera speldesign,
 • visa förmåga att tillämpa teoretiska designverktyg i utformande, samt balanserande av spelsystem,
 • visa förmåga att utveckla enklare prototyper i syfte att testa specifika element i ett spelsystem,
 • redovisa grundläggande förståelse för speldesigndokumentation som kommunikationsverktyg och kunna diskutera olika dokumentationstypers roll, samt
 • visa förmåga att skriva och kortfattat presentera en komplett speldesign för ett enklare spel,

Innehåll

Kursen inleds med en genomgång av grunderna i design, varpå studenten utforskar hur de grundläggande principerna för design appliceras på speldesign. Studenten kommer under kursen att applicera kunskaperna genom övningar centrerade på specifika utmaningar inom speldesign: Utformning av hur ett spel ger spelaren återkoppling, balanserande av spel samt dokumenterande av speldesign. Avslutningsvis får studenten ett konceptdokument som beskriver ett enklare spel, vilket studenten får i uppgift att utveckla till ett fullskaligt speldesigndokument.
 

Undervisning

Undervisning sker i form av seminarier, praktiska övningar samt handledning.
 

Examination

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Kursen examineras löpande genom deltagande i seminarier.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.
 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.