Kursplan för Molekylärbiologi och genetik II

Molecular Biology and Genetics II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG230
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-25
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • ingående beskriva hur genuttryck regleras i bakterier, arkéer och eukaryoter
 • självständigt använda och optimera grundläggande molekylära verktyg som PCR och kloning
 • använda en del och beskriva ett flertal metoder och strategier för djupare analys av biologiska frågeställningar, t.ex. geninaktivering, fluorescenta reportergener och modellorganismer
 • beskriva hur avancerade molekylära verktyg som storskalig sekvensering och proteomik kan användas för att studera genexpression
 • beskriva genetiska tillämpningar som evolutionärgenetik, sjukdomsgenetik och forensisk genetik
 • läsa och utvärdera vetenskapliga artiklar och föreslå uppföljande experiment
 • beskriva etiska frågeställningar kring de ämnen som behandlas under kursen

Innehåll

Kursen fokuserar på reglering av genuttryck i bakterier, arkéer och eukaryoter samt grundläggande molekylärbiologiska och genetiska metoder såväl som de senaste storskaliga metoderna som används för att studera genfunktion och genuttryck. Följande ämnen behandlas under kursen: Repetition av grundläggande molekylärbiologi och genetik; Epigenetik; Post-transkriptionell reglering medierad av små och stora RNA-molekyler; Translationell kontroll. De senaste metoderna inom analys av genuttryck, t.ex. storskalig sekvensering och proteomik. Tillämpad genetik: evolutionärgenetik, sjukdomsgenetik och forensisk genetik. Metoder för vidare studier av genfunktion: inaktivering av gener, reportergener, modellorganismer. Experimentella strategier: val av metoder för att studera ett specifikt vetenskapligt problem. Praktisk träning i PCR, kloning, epigenetik i fissionsjäst samt inaktivering av genuttryck med hjälp av RNA-interferens i rundmasken C. elegans. Etiska frågeställningar inom molekylärbiologi och genetik. Studiebesök på t.ex. SciLifeLab.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier och studiebesök.

Examination

Teori 9 hp (skriftlig tentamen), laborationer 5 hp (närvaro samt skriftlig och muntlig redovisning), seminarier 1 hp (närvaro på seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning på litteraturseminarium).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.