Kursplan för Konst i spel och spel som konstform

Art in Games and Games as an Art Form

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD509
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper inom konstnärlig gestaltning i relation till spel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • uppvisa grundläggande kunskaper i konstnärlig gestaltning i spel och om spel som konstnärlig gestaltning,
 • uppvisa grundläggande kunskaper och färdigheter i att kritiskt granska och undersöka digitala spel utifrån ett vetenskapligt och gestaltande perspektiv,
 • identifiera, analysera och beskriva estetiska värden i digitala spel, samt
 • beskriva och tillämpa metoder för att värdera kopplingen mellan gestaltande komponenter i spel och den gestaltande helheten och spelupplevelsen.

Innehåll

I kursen behandlas konstnärlig gestaltning i spel och spel som konstnärlig gestaltning. I kursen undersöks digitala spel utifrån deras bärande estetiska egenskaper och komponenter. De olika komponenterna studeras och undersöks var för sig men också I relation till varandra utifrån hur de tillsammans skapar en gestaltande kommunikativ helhet och form. Spelen undersöks och analyseras som konstnärligt uttryck och kulturfenomen.
 

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Kursen examineras genom gestaltande och muntliga redovisningar i samband med seminarier. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på merparten av redovisningarna samt på den avslutande uppgiften. 

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.
 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.