Kursplan för Gestaltning och 2D-datorgrafik för spel 1

Expression and 2D Graphics for Games 1

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD510
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom biområdet Gestaltning i konvergerande medier.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper och färdigheter inom konstnärlig gestaltning med 2D-datorgrafik i digitala spel.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • redovisa grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter inom konstnärlig gestaltning och visuell kommunikation,
 • redovisa grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i linjärt perspektiv utifrån 1-4-punktsperspektiv samt teckning och animation av roterande 3D-volymer,
 • redovisa grundläggande kunskaper och färdigheter i skissteknik i förhållande till mänskliga modeller och karaktärsdesign,
 • redovisa grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper samt färdigheter i konstnärlig gestaltning med hjälp av linje, form, volym och färg,
 • redovisa grundläggande kunskaper och färdigheter i konstnärlig gestaltning som stöd för berättelser i form av story boards och animation, samt
 • visa förmåga att redogöra för sina etiska val och estetiska resultat samt beskriva den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Innehåll

Kursen inleds med en introduktion till visuell kommunikation och kommunikationsteori. Därefter behandlas bildvinkel och bildkomposition utifrån 1-4-punktsperspektiv, projektion och rotation. Rörlig bild som gestaltande narrativt element i film och spel studeras utifrån kamerans position, rörelse och objektivets brännvidd. Kursen fortsätter därefter med karaktärsdesign av mänskliga och/eller antropomorfa karaktärer som utifrån funktion och form gestaltas i en storyboard och omsätts i introduktionsövningar för animation. Konstnärliga gestaltningskomponenter såsom linje, form, volym och färg och ljus studeras genom hela kursen.
 

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops.
 

Examination

Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Kursen examineras genom skriftliga och gestaltande redovisningar. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på merparten av redovisningarna och på den avslutande uppgiften. 

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.