Kursplan för Systemdesign med ett användarperspektiv

System Design with a User Perspective

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MD034
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G2F, Teknik G2F, Människa-datorinteraktion G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-08-23
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  60 hp. Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik ska vara genomgången.

 • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara och använda centrala begrepp inom människa-datorinteraktion, speciellt inom interaktionsdesign och gränssnittsutformning,
 • designa och konstruera ett användargränssnitt – med fokus på användbarhet – utifrån relevanta intressenters behov,
 • beakta etiska, samhälleliga och kulturella värden i tekniskt utvecklingsarbete,
 • utvärdera ett systems användbarhet, d.v.s. i vilken utsträckning detta kan användas av specificerade användare för att uppnå specificerade mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett specificerat sammanhang,
 • genomföra ett agilt utvecklingsprojekt.

Innehåll

Implementering och utvärdering av responsiva, grafiska användargränssnitt mot datorsystem. Analys av intressenters behov, inklusive användare, organisationer och samhälle. Strategier och tekniker för hur man praktiskt konstruerar användargränssnitt till nya eller existerande system inklusive databaskopplingar.

Nyckelbegrepp: design, användbarhet, användarcentrering, utvärderingsmetoder, modell-vy-kontroll, klient-server, språkoberoende applikationer, designmönster, kortkommandon, GUI, API.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete i grupp och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen, muntlig redovisning av projekt samt inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1MD016 Människa­-datorinteraktion eller 1MD031 Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.