Kursplan för Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv

Ill Health and Promotion of Health for Women and Children from a National and Global Perspective

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3PE128
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap G2F, Vårdvetenskap G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2015-11-04
 • Inrättad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Reviderad: 2017-06-16
 • Reviderad av: Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet: 90 hp från sjuksköterskeprogrammet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Beslut och riktlinjer

Valbar programkurs, sjuksköterskeprogrammet, termin 5, Uppsala universitet.
Fristående kurs för andra deltagare enligt behörighetskravet, i mån av plats.
Utgörs av teoretiska studier under kursvecka 11-15.
Kursen är helt IT-baserad.
Kursen innehåller Vårdvetenskap 4,5 hp och Medicinsk vetenskap 3 hp.
Undervisningsspråk är svenska. Ges vid behov på engelska.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Analysera och värdera företeelser nationellt och globalt som påverkar hälsan för barn, kvinnor och familjer.
 • Analysera, värdera och genomföra planering av omvårdnad med perspektiv från vetenskapliga, etiska, nationella och globala aspekter samt mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter.

Innehåll

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD OCH MEDICINSK VETENSKAP
Teman belyses i ett nationellt och globalt perspektiv

 1. Barns och ungas rättigheter, genus/jämställdhet och jämlikhet och dess påverkan på hälsan.
 2. Ohälsa och främjande av hälsa hos barn och unga: skyddsfaktorer och riskfaktorer, existentiell smärta, barns utsatthet och behov.
 3. Ohälsa och främjande av hälsa i samband med barnafödande och dess påverkan på barnet och kvinnan: mödrahälsovård, nyföddhetsvård, barns hälsa tillväxt och nutrition.

Undervisning

ARBETSFORMER
Webbföreläsningar inom varje tema.
Arbete i grupp.
Diskussionsforum på studentportalen inom varje tema.
En inlämningsuppgift i PM-form.
Seminariumer/undervisning fysiskt eller via Adobe Connect.
Litteratur inklusive styrdokument och artiklar.
Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera, hörlurar och internetuppkoppling med god prestanda.

GENOMFÖRANDE
Undervisning sker på heltid under 5 veckor.
Delar av undervisningen genomförs på engelska.

Studievecka 1-3: Webbföreläsningar och liveföreläsningar som belyser varje tema utifrån ett nationellt och globalt perspektiv för att synliggöra likheter och olikheter. Medverka i diskussioner genom inlägg i Studentportalens diskussionsforum.
Studievecka 4: Författa PM.
Studievecka 5: Förbereda seminariet. Medverka vid seminariet fysiskt eller via Adobe Connect.

Examination

Examination av seminariets genomförande, inlämningsuppgiften (PM) och granskning av PM. Examination görs enligt programmets riktlinjer med max 5 ggr per student.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/98I). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid. VFU ges i samverkan med klinisk verksamhet, ledighet kan inte beviljas under denna period.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

 • Borgfeldt, Christer Obstetrik och gynekologi

  4., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hallström, Inger; Lindberg, Tor Pediatrisk omvårdnad

  2. [utök. och uppdaterade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Albinsson, Eva Moëll, Christian; Gustafsson, Jan Pediatrik

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pellmer, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap : Kristina Pellmer, Bengt Wramner, Håkan Wramner ; [foto: Håkan Wramner]

  3., kompletterade uppl.: Stockholm: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : hälsa och ohälsa

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Markle, William H.; Fisher, Melanie A.; Smego, Raymond A. Understanding global health

  2. ed.: New York: McGraw-Hill Education Medical, cop. 2014

  Se bibliotekets söktjänst

Övrig kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar, avhandlingar, rapporter och webbaserat material tillkommer, se kursens studiehandledning.

Versioner av litteraturlistan