Kursplan för Modeller för biologiska system

Models for Biological Systems

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FB207
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  För studenter inom:
  - Apotekarprogrammet: minst 150 hp inklusive godkända kurser i farmakokinetik 7,5 hp, farmakologi och fysiologi samt genomgått alla tidigare kurser på termin 1-7.
  - Receptarieprogrammet: minst 120 hp inklusive farmakokinetik 7,5 hp och godkända kurser i farmakologi och fysiologi, samt genomgått alla obligatoriska kurser på termin 1-5.
  -Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling.
  - Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik: minst 120 hp inom programmet, inklusive kurser motsvarande Farmakokinetik 7,5 hp och Fysiologi 6 hp samt Farmakologi 7,5 hp.
  -För studerande på fristående kurs: 150 hp inklusive kunskaper motsvarande 60 hp inom ämnena farmaci, farmaceutisk vetenskap eller farmaceutisk biovetenskap, inklusive Farmakokinetik 7,5 hp och dels har kunskaper motsvarande Fysiologi 6 hp samt Farmakologi 7,5 hp. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaci

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ej läsas på distans.

Kursen ges på engelska.

Ersätter och motsvarar tidigare kurs 3FB305 eller 3FB615 Modeller för biologiska system.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna konstruera, förstå och använda läkemedelsinriktade datormodeller för biologiska system. Specifikt skall studenten:

• kunna formulera kompartmentmodeller i matematiska termer.

• kunna förklara och beskriva skillnaderna mellan direkta och indirekta effektmodeller.

• kunna redogöra för hur toleranseffekter kan introduceras i farmakodynamiska modeller.

• kunna redogöra för fysiologiska flödesmodeller och deras användningsområde jämfört med traditionella farmakokinetiska modeller.

• kunna utföra datorsimuleringar av farmakokinetiska/farmakodynamiska modeller hämtade från litteraturen samt använda dessa för att besvara

vetenskapliga frågeställningar.

• kunna redogöra för, samt tillämpa, metoder för uppskattning av läkemedelselimination hos människa från laboratoriedata.

• förstå metodiken för tillpassning av biologiska modeller till experimentella data samt kunna genomföra modelltillpassning i praktiken.

• kunna redogöra för grundläggande statistiska aspekter för utvärdering och tolkning av resultat erhållna genom modellering.

• visa förmåga att besvara vetenskapliga frågeställningar baserat på resultat från arbete med biologiska modeller.

Innehåll

Kursen behandlar datormodeller för biologiska system som är viktiga ur läkemedelssynpunkt. Speciellt kommer modeller för kliniska farmakokinetik- och farmakodynamikdata att betonas, men kursen kommer även att ta upp modeller av system som är betydelsefulla för preklinisk forskning inom läkemedelsområdet. Vikt kommer att läggas på värdering av resultatet från modellerna.

Kursen kommer vidare att belysa användningen av modellerna för att besvara vetenskapliga frågeställningar och studiedesignsfrågor. Tekniska, matematiska och statistiska aspekter på modellanpassning och icke-linjär regression av betydelse för användandet av modellerna, ingår som en integrerad del av kursen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av grupparbeten, datorlaborationer samt föreläsningar.

Obligatoriska moment är kursstart, grupparbeten och datorlaborationer.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten. Omprov anordnas vid behov. Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

Övriga föreskrifter

Ges på engelska när samläsning sker med utbytesstudenter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.