Kursplan för Läkemedel vid graviditet och amning

Drugs in Pregnancy and Lactation

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FX215
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsanvändning A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 29, 2017
 • Behörighet: För studenter inom Apotekarprogrammet krävs minst 150 hp inom programmet, inklusive godkända kurser i farmaceutisk biokemi, farmakologi, fysiologi och toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering samt att studenten har följt alla kurser på termin 1-7.
  För studenter inom Receptarieprogrammet krävs minst 120 hp inom programmet, inklusive godkända kurser i farmaceutisk biokemi med cellbiologi, farmakologi, fysiologi samt toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering. Alla obligatoriska kurser på termin 1-5 ska vara genomgångna.
  Antagen till Masterprogrammet i läkemedelsanvändning.
  För fristående kurs krävs universitetsutbildning omfattande minst 150 hp inom farmaci, farmaceutisk vetenskap, medicin, veterinärmedicin eller biomedicin; utbildningen skall innehålla godkända biomedicinska kurser som fysiologi, biokemi, cell/molekylärbiologi, farmakologi och toxikologi eller motsvarande kunskaper inom ämnesområdet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Farmaceutiska fakulteten

Beslut och riktlinjer

Ersätter tidigare kurser 3FX900 Embryotoxikologi och 3FX950 Embryotoxikologi, fortsättningskurs B. På grund av överlappande innehåll kan kursen inte ingå i samma examen som farmaceutiska fakuletetens kurser 3FX900 och 3FX950.
Ersätter och motsvarar 3FX015.

Mål

Den studerande ska efter genomgången kurs självständigt kunna bedöma och värdera rekommendationer gällande läkemedelsanvändning under graviditet och amning.

Efter fullgjord kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för känslighetsperioder under embryo- och fosterutveckling för utvecklingstoxiska effekter
 • kunna redogöra för mekanismer för skadliga effekter under embryo- fosterutveckling
 • kunna redogöra för hur läkemedelskandidater testas med avseende på reproduktionsförmåga och fosterskador
 • kunna redogöra för regulatoriska riktlinjer för testning och säkerhetssvärdering av läkemedel och andra kemikalier
 • kunna analysera och diskutera strategier för användning av in vitro-system som alternativ till utvecklings- och reproduktionstoxikologiska studier på djur
 • kunna söka, granska, sammanställa och värdera vetenskaplig litteratur om risker med läkemedelsanvändning under graviditet och amning i vetenskaplig litteratur på engelska och i nationella och internationella databaser
 • kunna klassificera läkemedel med avseende på risk med användning under graviditet och amning utifrån nationella och internationella klassificeringssystem
 • kunna redogöra för val av läkemedelsbehandling i anslutning till förlossning med avseende på påverkan på moder och det nyfödda barnet

Innehåll

Kursen behandlar risk- och säkerhetsaspekter med användning av läkemedel under graviditet och amning. Efter genomgång av grundläggande teorier till uppkomsten av fosterskador och utvecklingstoxiska effekter får studenten tillämpa dessa kunskaper praktiskt genom att:

 • söka, kritiskt granska, sammaställa och kommunicera vetenskaplig information i skrift på korrekt fackspråk (engelska och svenska)
 • muntligt presentera och motivera rekommendationer om eventuell användning av läkemedel under graviditet och amning
 • i datorövningar analysera data och bedöma läkemedel och andra kemikaliers fosterskadande potential
Under kursen får studenten träna:
 • muntlig presentation i grupp
 • individuell skrftlig presentation
 • beslutsfattande
 • självständigt tänkande

Undervisning

Undervisning kommer att bedrivas i form av föreläsningar, webbföreläsningar, seminarier och datorövningar. Undervisningen sker delvis eller helt på engelska. Obligatoriska moment är kursstart, seminarier, datorövningar, och skrift fördjupningsuppgift på svenska.

Examination

Prov sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs förutom godkänt prov (provkod) godkänt resultat på obligatoriska moment (provkoder för seminarier, datorövningar och uppsats). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.
Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 29, 2017

LITTERATUR

Ytterligare vetenskapliga artiklar och/eller rapporter inom området kan tillkomma. Presenteras vid kursstart

 • Moore, Keith L.; Persaud, T. V. N.; Torchia, Mark G. Before we are born : essentials of embryology and birth defects

  8th ed.: Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier, c2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Breastfeeding and human lactation

  4. ed.: Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, cop. 2010

  Kapitel 5 Drug Therapy and Breastfeeding

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Teratogenicity Testing

  Humana Press, 2013

  Kapitel 1, 27, 30, 31, 32 och 36 (totalt ca 100 sidor)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur