Kursplan för Farmakokinetik

Pharmacokinetics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FF216
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G2F, Teknik G2F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Fysiologi och molekylär cellbiologi, 10 hp samt Farmakologi och läkemedelskemi, 15 hp.

 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaci
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Motsvarar och ersätter 1TK055 eller 3FF660.

Kursen motsvarar i stora delar den farmakokinetikkurs på 7,5 hp som ges inom apotekar- och receptarieprogrammen och ger motsvarande behörighet för kurser på avancerad nivå.

Kursen kan inte läsas på distans.

.

Mål

Den studerande skall efter godkänd kurs kunna:

• beskriva hur basala farmakokinetiska processer, såsom absorption, distribution och elimination definieras, uttrycks, beräknas, kan påverkas, samt hur dessa processer samverkar för att bestämma omsättning av läkemedel i kroppen över tid

• tillämpa principer för allometrisk skalning av farmakokinetiska parametrar mellan djurarter, samt clearance från in vitro till in vivo, för prediktion av farmakokinetik hos människa

• klargöra hur farmakokinetik tillsammans med farmakodynamik bestämmer ett läkemedels effektintensitet och effektduration

• upprätta doseringsregimer för ett läkemedel utifrån dess farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper, använda givna doseringsregimer för beräkning av koncentrationer, samt redogöra för hur dosering av läkemedel kan anpassas utifrån variation i farmakokinetiska parametrar

• identifiera de vanligaste typerna av läkemedelsinteraktioner, förklara mekanismerna bakom, samt värdera konsekvenserna av dessa

• använda farmakokinetiska principer för att förklara orsaker till variation i läkemedelsomsättning, samt redogöra för konsekvenserna av denna

Innehåll

Detta är en grundläggande kurs i farmakokinetik, dvs. om läkemedels upptag till, omsättning i och elimination från kroppen, samt farmakodynamik, dvs. beskrivning av läkemedelseffekter framför allt med hänsyn till deras tidsförlopp.

Under kursen behandlas läkemedels absorption, plasmaproteinbindning, vävnadsfördelning och elimination via lever och njurar samt hur dessa processer tillsammans bestämmer ett läkemedels omsättning hos människa. Vidare behandlas sambanden dos – plasmakoncentration samt plasmakoncentration – effekt för givet läkemedel och eventuellt bildade metaboliter. Beräkning och värdering av matematiska parametrar som beskriver farmakokinetiska och farmakodynamiska processer gås igenom för såväl enstaka dos som vid upprepad administrering. En kort introduktion till tillämpning av farmakokinetiska metoder vid utveckling av nya läkemedel ges. Vidare behandlas den teoretiska grunden för kliniska doseringsstrategier, orsaker till och hantering av individuell variation i läkemedelsomsättning samt hur dosanpassning kan genomföras till patienter med särskilda behov, såsom njur- eller leversjuka, barn och gamla. Avslutningsvis behandlas vanligen förekommande läkemedelsinteraktioner och hur dessa bör hanteras (värderas) för en optimal läkemedelsanvändning.

Undervisning

Undervisning förmedlas genom föreläsningar, diskussionsseminarier, workshops, såväl lärarledda som självständiga räkneövningar samt datalaborationer. Internet kan användas för vissa moment.

Obligatoriska moment: kursstart, tillämpningsuppgifter i farmakokinetik och farmakodynamik, 1 hp, grupparbete om farmakokinetik i läkemedelsutveckling, 1 hp, seminarium om läkemedelsinteraktioner, 0,5 hp.

Examination

Individuell, skriftlig examination sker som avslutning på kursen (5 hp). Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

För godkänd kurs krävs, förutom godkänt prov, godkänt resultat på obligatoriska moment (2,5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Rekommenderad kurslitteratur

 • Tozer, Thomas N.; Rowland, Malcolm Essentials of pharmacokinetics and pharmacodynamics

  Second edition: Philadelphia: Wolters Kluwer Health, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

Interaktionskapitlet i FASS: http://www.fass.se/LIF/produktfakta/fakta_lakare_artikel.jsp?articleID=18352 Utdelat kursmaterial