Kursplan för Projektledning med agila metoder

Project Management with Agile Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD951
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Industriell teknik G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-02-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 31, 2016
 • Behörighet: Projekt och ledarskap, 15 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp, 

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för agila principer samt likheter och skillnader mellan traditionella och agila metoder,
 • bedöma om ett givet projekt lämpar sig att genomföra med agila metoder och motivera varför,
 • beskriva arbetssätt enligt Kanban samt redogöra för organisation och roller enligt Scrum,
 • verka i olika Scrum-roller under genomförande av ett projekt, inklusive hantering av gruppens utveckling, konflikter och kommunikation,
 • upprätta leveransplaner, planera delleveranser och hantera förändrade kravställningar,
 • tillämpa metoder för tids- och kostnadsstyrning enligt resultatvärdemetoden, samt
 • redogöra för och tillämpa grunderna i ISO-standarden 21500 för projektledning.

Innehåll

    Introduktion till agila arbetssätt och Kanban. Exempel på agila metoder. Tillämpbarhet av agila metoder i olika
    organisationer och projekttyper. Agil planering, tidsskattning, kravhantering och riskhantering. Projektledning,
    organisation och roller enligt Scrum. Gruppdynamik: utveckling, kommunikation och konflikthantering. Grunder i
    budgetering och uppföljning samt styrning av tid och kostnader. Resultat i form av kund- och verksamhetsnytta.
    Introduktion till ISO 21500.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projekthandledning.

Examination

Skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter.

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.
 

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar kursen Projektledning med agila metoder (1TG502).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 32, 2016

 • Tonnquist, Bo Project Management

  Sanoma utbildning, 2016