Kursplan för Finlandskunskap

Finnish Studies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FA024
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-02-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursen ingår även som delkurs i baskurs Finska A.

Mål

Kursens syfte är att ge översiktliga kunskaper i Finlands kultur och samhällsliv samt om de uraliska folkens förhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för huvuddragen i Finlands historia

• ha kännedom om finska samhälls- och språkförhållanden

• ha kunskap om finsk kultur

• ha kännedom om huvuddragen i finsk litteratur

• ha översiktlig kännedom om de uraliska folken och språken

Innehåll

Kursen innehåller huvuddragen av Finlands historia, geografi, samhällsförhållanden och kultur- och litteraturhistoria. De uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden. I anslutning till den litteraturhistoriska översikten läses 1000 s. finsk skönlitteratur i översättning eller original.

Undervisning

Se under rubriken Innehåll.

Examination

Examination sker genom muntligt eller skriftligt prov. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med baskurs Finska A.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

I anslutning till den litteraturhistoriska översikten läses:

Samt en valfri roman av Väinö Linna.

Referenslitteratur

Flera olika källor, både böcker och webbsidor, kan användas för att svara på instuderingsfrågor samt komplettera delprov och inlämningsuppgifter på kursen.

 • Abondolo, Daniel Uralic Languages

  London: Routledge – 619 s.; ISBN: 9780415412643, 1998

 • Häikiö, Martti Suomen lähihistoria

  Helsinki: Helsingin yliopisto, 1991

  I: Suomen silta 5/90-6/91. Artiklarna finns även på svenska

  Se bibliotekets söktjänst

 • Klinge, Matti Blick på Finlands historia

  8., omarb. uppl.: Helsingfors: Otava, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nodes of contemporary Finnish literature

  Helsinki: Finnish Literature Society, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Laitinen, Kai Finlands litteratur : en översikt

  Helsinki: Otava, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

 • Meinander, Henrik Republiken Finland i går och i dag : Finlands historia från inbördeskriget till 2012

  Rev. och utök. uppl.: Helsingfors: Schildts & Söderströms, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Meinander, Henrik Finlands historia : linjer, strukturer, vändpunkter

  [Ny utg.]: Stockholm: Atlantis, 2010

  Den här boken rekommenderas speciellt!

  Se bibliotekets söktjänst

 • Valkonen, Markku Gaber Abrahamsen, Martha; Hicks, Malcolm Finnish art over the centuries

  2nd. rev. ed.: Helsinki: Otava, 1999

  Se bibliotekets söktjänst