Kursplan för Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Current Trends in Linguistics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN141
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-09-23
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-08-22
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Uppfyllda krav för kandidatexamen med lingvistik eller annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde.

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som valbar kurs inom Lingvistik D och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 • förklara det vetenskapliga arbetets och forskningsmetodologins grundprinciper med referens till modern lingvistik (allmän språkvetenskap),
 • redogöra för, analysera och kritiskt granska relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet lingvistik (allmän språkvetenskap), och
 • arbeta med viss grad av självständighet, klart formulera och kritiskt diskutera teoretiska och metodologiska antaganden, och göra professionellt adekvata muntliga och skriftliga presentationer av resultaten.

Innehåll

Kursen ges med olika teman från aktuella forskningsområden i lingvistik. Möjliga teman är t.ex.

 • The Geometry of Meaning baserat på Gärdenfors bok med samma titel.
 • Fylogenetisk analys av språk
 • Grammatikalisering
 • Färgsemantik

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och seminariepresentationer.

Varje lärandemål bedöms som underkänt, godkänt eller väl godkänt. Godkänt på kursen ges då samtliga lärandemål är minst godkända. Om minst hälften av dessa är väl godkända ges istället betyget väl godkänd på kursen.

Övriga föreskrifter

Kursen kan väljas även om studenten tidigare läst kursen Aktuella forskningsområden inom lingvistik (5LN142).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

 • Johansson, Sverker Origins of language: constraints on hypotheses

  Amsterdam ; Philadelphia, PA: John Benjamins Pub., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Införskaffas på annat sätt (delas ut av kursansvarig):

 • Johansson, Sverker Language Abilities in Neanderthals

  Ingår i:

  Annual Review of Linguistics

  Annual Reviews,

  vol. 1(2) (2015) s. 1-22

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galantucci, Bruno An Experimental Study of the Emergence of Human Communication Systems

  Ingår i:

  Cognitive science : a multidisciplinary journal of artificial intelligence, psychology, and language : [official journal of the Cognitive Science Society]

  Norwood, N.J.: Ablex publ. corp., [20--?]-

  vol. 29 (2005) s. 737-767

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hammarström, Harald Linguistic Diversity and Language Evolution

  Ingår i:

  Journal of Language Evolution

  vol. 1(1) (2016) s. 19-29

  Se bibliotekets söktjänst

 • Zuberbühler, KLaus Linguistic Prerequisites in the Primate Lineage

  Ingår i:

  Language origins : perspectives on evolution

  Oxford: Oxford University Press, 2005

  (2005) s. 262-282

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pagel, Mark Q&A: What is human language, when did it evolve and why should we care?

  Ingår i:

  BMC biology.

  [London]: BioMed Central, c2003-

  vol. 15(64) (2017) s. 1-6

  Se bibliotekets söktjänst

 • Call, Josep Tomasello, Michael Does the chimpanzee have a theory of mind? 30 years later

  Ingår i:

  Trends in cognitive sciences.

  Cambridge: Elsevier, 1997-

  vol. 12(5) (2008) s. 187-192

  Se bibliotekets söktjänst

 • Zuidema, Willem Compositional Semantics

  ., 2005

  Ingår i : The Major Transitions in the Evolution of Language, s.83-110