Kursplan för Nordsamiska A2

North Saami A2

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SM015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-08-31
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2017
 • Behörighet: Nordsamiska A1, 15 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Utbildningen syftar till att öva praktiska färdigheter i att tala, skriva och läsa nordsamiska samt att ge grundläggande kunskaper om samisk kultur, samisk historia och samiska samhällsförhållanden.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha förmåga att översätta en sammanhängande lättare text från svenska till nordsamiska med hjälp av adekvata hjälpmedel
 • förfoga över ett nordsamiskt basordförråd omfattande minst 500 ord
 • ha goda kunskaper om samisk kultur, samisk historia och samiska samhällsförhållanden.

Innehåll

Kursen består av följande två delkurser:

Delkurs 1. Färdighetsträning med textanalys, 7,5 hp

Delkursen innehåller 50 sidor nordsamisk text med ett grundordförråd på 500 ord. Under kursen studeras skriftbildens relation till det fonologiska systemet och vissa grundläggande syntaktiska strukturer.

Kunskapskontroll sker genom dels fortlöpande bedömning, dels en avslutande muntlig tentamen. Ordkunskapen kontrolleras genom ett skriftliga prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna läsa och förstå enklare nordsamiska texter med anlitande av adekvata hjälpmedel
• kunna analysera enklare nordsamisk text ur grammatisk synvinkel med hjälp av relevant terminologi

Delkurs 2. Samisk kultur och samiskt samhälle, 7,5 hp

Delkursen behandlar huvuddragen i samernas historia och kulturhistoria samt deras nuvarande samhällsförhållanden och ger en kort introduktion i samisk litteraturhistoria. Stor vikt läggs vid särdragen i samisk kultur. Delkursen ger också kännedom om de uraliska folkens och språkens benämningar, utbredning och aktuella förhållanden.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha goda kunskaper om samisk historia, samisk kultur och samiska samhällsförhållanden
• ha grundläggande kunskaper i samisk litteraturhistoria
• kunna sätta in samerna i deras uraliska sammanhang genom att veta vilka de uraliska folken och språken är, veta var dessa språk talas samt ha någon kännedom om de uraliska folkens aktuella förhållanden

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för måluppfyllelsen på kursen.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning (se under varje delkurs). Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållandet av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen gäller att den studerande ska ha uppnått betyget Väl godkänd på delkurs 1.

Övriga föreskrifter

Nordsamiska är ett biområde och kan inte utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Det material som behövs kommer att finnas tillgängligt i Studentportalen vid kursstart.