Kursplan för Maskininlärning i språkteknologi

Machine Learning in Language Technology

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LN454
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Språkteknologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-03-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-09-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Matematik för språkteknologer eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom termin 3 på språkteknologiprogrammet och som fristående kurs.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

 1. tillämpa grundläggande maskininlärningsprinciper på språkliga data;
 2. utvärdera maskininlärningsbaserade system;
 3. använda standardmjukvaror för maskininlärning;
 4. tillämpa övervakade och oövervvakade modeller för klassifikation.

Innehåll

Se målen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner och laborationer under handledning.

Examination

Kunskapskontroll sker genom laborationsuppgifter som redovisas i klassrummet, samt tre större inlämningsuppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.