Kursplan för Introduktion till hållbar utveckling

Introduction to Sustainable Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV550
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom något av områdena teknik/naturvetenskap, samhällsvetenskap, juridik eller historisk-filosofiska ämnesområdet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda sig av och kritiskt förhålla sig till vetenskaplig litteratur enligt olika inom- och tvärvetenskapliga traditioner och arbetssätt;
 • analysera och diskutera vetenskapliga begrepp och deras användningsområden;
 • kritiskt förhålla sig till och analysera den historiska framväxten av begreppet hållbar utveckling;
 • kommunicera utifrån vetenskapliga kriterier i både tal och skrift, samt inom och mellan olika vetenskapliga områden.

Innehåll

Kursen ger en generell introduktion till teori- och metodstudier, på avancerad nivå, i relation till hållbar utveckling, tvärvetenskap och systemorienterad vetenskap. Kursen ger slutligen en introduktion till allmänna färdigheter som kommer att vara till nytta under programmet och senare i yrkeslivet, inom det komplexa området hållbar utveckling.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges åt aktivt studentdeltagande, kritiskt tänkande och reflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (2 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (3 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 22, 2018