Kursplan för Klinisk läkemedelsutveckling

Clinical Drug Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3KK005
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1N, Biomedicin A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-04-29
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté/ordförandebeslut
 • Reviderad: 2016-09-14
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Minst 180 hp från medicinsk och/eller farmaceutisk fakultet.

 • Ansvarig institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Mål

Kursens målsättning är att ge de studerande en bred och djup kunskap omfattande de flesta stegen i ett läkemedels utveckling från idé till färdig produkt. Särskild vikt läggs vid klinisk prövningsmetodik där de studerande lär sig att planera en större läkemedelsstudie.

Studenten ska efter fullgjord kurs:

- Kunna farmakokinetiska grundbegrepp och de vanligaste typerna av kinetikstudier

- Kunna prövningsmetodologi enligt Good Clinical Practice (GCP)

- Kunna grundläggande principer inom statistik, med fokus på powerberäkning och analys av olika primära och sekundära variabler i kliniska prövningar

- Kunna designa en fas III-studie utifrån en given fas II-studie

- Känna till regulatoriska procedurer vid registrering av nya läkemedel samt Regulatory

affairs övriga roller vid klinisk läkemedelsutveckling

- Kunna grunderna för monitorering av en läkemedelsstudie.

- Kunna skriva ett fullständigt prövningsprotokoll för en läkemedelsstudie

Innehåll

Kursen består av följande avsnitt:

1 vecka: Introduktion och etik i kliniska prövningar

2 veckor: Farmakokinetik, PK/PD

1 vecka: Preklinisk läkemedelsutveckling och toxikologi

2 veckor: Grundläggande statistik för kliniska prövningar

2 veckor: Prövningsmetodik med tillämpad biostatistik

1 vecka: Registrering av nya läkemedel - Regulatory affairs

4 veckor: Kliniska prövningar inom speciella områden bl.a. kardiologi, endokrinologi,

onkologi, neurologi och psykiatri.

1 vecka: Monitorering

6 veckor: Protokollskrivning

Undervisning

Undervisningen sker i stor utsträckning i katedral form men innehåller även grupparbeten, studiebesök och egenarbeten som redovisas för lärare och övriga elever. Vissa delar av kursen är helt webbaserad och vi använder Uppsala universitets webbplattformar.

Examination

Examinationen sker fortlöpande i form av redovisningar eller skriftliga prov.

Examensarbetet består i att självständigt skriva ett helt prövningsprotokoll för en läkemedelsstudie. Detta arbete redovisas sedan under sista veckan inför en mindre grupp studenter i respondent/opponent form.

För att få delta i tentamensprov skall den studerande ha genomgått kursens samtliga obligatoriska moment med godkänt resultat. För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt tentamensprov.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s k blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kliniska prövningar och statistik - obligatorisk litteratur

Kliniska prövningar - rekommenderad litteratur

 • Fundamentals of Clinical Trials Friedman, Lawrence M.; Furberg, Curt D.; DeMets, David L.; Reboussin, David M.; Granger, Christopher B.

  5th ed. 2015.: Cham: Springer International Publishing, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Friedman, Lawrence M.; Furberg, Curt C.; DeMets, David L. Fundamentals of clinical trials

  4. ed.: New York: Springer, cop. 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bowers, David Medical statistics from scratch : an introduction for health professionals

  3., [rev. and updated] ed.: Chichester: John Wiley & Sons, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bring, Johan; Taube, Adam; Wikman, Per Introduktion till medicinsk statistik

  2., utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lemne, Carola; Lafolie, Pierre Handbok för kliniska prövare

  6:1: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Handbok i genomförande av en klinisk prövning : praktisk tillämpning av lagar och regler med fokus på monitering Anehus, Siw; Lindberg, Niklas; Lomberg, Helena; Svensson, Margareta; Wiebols, Maria Öman, Aina

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Good, Phillip I. A Manager's Guide to the Design and Conduct of Clinical Trials, 2nd Edition

  2. uppl.: John Wiley & Sons, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Spilker, Bert Guide to Drug Development : A comprehensive Review and Assessment

  Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jadad, Alejandro Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar : en handledning för den som tar del av prövningsresultatet

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lafolie, Pierre How to write a successful application to a research ethics committee

  Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • O'Grady, John; Joubert, Pieter H. Handbook of phase I/II clinical drug trials

  [New ed.]: Boca Raton: CRC Press, c1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pisano, Douglas J.; Mantus, David S. FDA Regulatory Affairs

  3. ed.: New York: Taylor & Francis Ltd, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pocock, Stuart J. Clinical trials : a practical approach

  Chichester: Wiley, cop. 1983

  En gammal klassiker, där mycket klokt finns samlat och som vi ofta slår i

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rångemark Åkerman, Christina LVFS 2011:19 Läkemedelsverkets föreskrifter om kliniska läkemedelsprövningar på människor

  Läkemedelsverket, 2011

  https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2011_19.pdf

 • litteratur Vägledning (version 2) till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:19) om kliniska läkemedelsprövningar på människor

  Läkemedelsverket, 2013

  https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/vagledningar/V%C3%A4gledning_LVFS_2011-19_v2.pdf

Farmakologi - rekommenderad litteratur

 • Neal, M. J. Medical pharmacology at a glance

  7th ed.: Hoboken: John Wiley & Sons, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Neal, Michael J. Medical Pharmacology at a Glance, 8th Edition

  John Wiley & Sons, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tozer, Thomas N.; Rowland, Malcolm. Introduction to pharmacokinetics and pharmacodynamics : the quantitative basis of drug therapy

  Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Farmakinetik - rekommenderad litteratur

 • Birkett, D. J. Pocket guide : pharmacokinetics made easy

  2nd ed.: North Ryde, N.S.W.: McGraw-Hill Australia, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rowland, Malcolm; Tozer, Thomas N.; Rowland, Malcolm. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics : concepts and applications

  4th ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott William & Wilkins, c2011

  Se bibliotekets söktjänst

Statistik - rekommenderad litteratur

Allmänbildning inom området läkemedelsutveckling

 • Hara, Takuji Innovation in the pharmaceutical industry : the process of drug discovery and development

  Cheltenham: Edward Elgar, cop. 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Werth, Barry The billion-dollar molecule : one company's quest for the perfect drug

  New York: Simon & Schuster, cop. 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cohen, Jay S Over dose : the case against the drug companies : prescription drugs, side effects, and your health

  New York: Jeremy P Tarcher/Putnam, c2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kobelt, Gisela Health economics : an introduction to economic evaluation

  2. ed.: London: Office of Health Economics, cop. 2002

  Se bibliotekets söktjänst

Läkemedelshistoriska milstolpar

 • Östholm, Ivan Eliasson, Gunnar Nya skapelser : Losec-entreprenörens recept

  Stockholm: Fischer, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lesch, John E. The first miracle drugs : how the sulfa drugs transformed medicine

  New York: Oxford University Press, cc2007

  En "eye-opener". Mycket intressant hände faktiskt före penicillinet.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Fanu, Fanu The Rise and Fall of Modern Medicine

  Little, Brown Book Group, 2011

  1:a halvan av boken är en underbar beskrivning av medicinhistoriens stora ögonblick. Den börjar med penicillinet och kortisonet och slutar med första provrörsbarnet och magsårsbakterien. Andra halvan beskriver "the Fall" = genetik och epidemiologi.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ajanki, Tord; Prah, André Historier om läkemedel : om genialitet, hugskott, slump och vardagsslit

  Stockholm: Apotekarsocieteten, 1995

  Korta underhållande läkemedelshistorier - från Jenners vaccin till Bantings insulin

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wennerberg, Johan Läkemedel som förändrat världen : historier om vetenskap, slump och envishet

  Stockholm: Apotekarsocieteten, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Carlberg, Ingrid Pillret : en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader

  Pocketutg.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Nominerad till Augustpriset 2008. Den berättar om SSRI-preparatens historia inklusive företagens knep och marknadsspelet om läkemedelsmiljarderna.

  Se bibliotekets söktjänst