Kursplan för Hållbar utveckling - synsätt och visioner - en seminarieserie

Sustainable Development: Worldviews and Visions - a Seminar Series

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV552
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2016-03-10
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-09-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 37, 2016
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom något av områdena teknik/naturvetenskap, samhällsvetenskap, juridik eller historisk-filosofiska ämnesområdet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • visa bred förståelse för olika dimensioner av hållbar utveckling på lokal, regional och global nivå;
 • kritiskt förhålla sig till och värdera olika definitioner av och indikatorer på hållbar utveckling;
 • definiera och värdera etiska frågor med relevans för hållbar utveckling;
 • kritiskt förhålla sig till och värdera olika aktörers visioner om en hållbar framtid samt olika strategier för att uppnå ett hållbart samhälle.

Innehåll

Begreppet hållbar utveckling: historik, definitioner, indikatorer och angreppssätt. Hållbar utveckling ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel. Hållbar utveckling i lokal, regional och global skala. Personliga och samhälleliga visioner om en hållbar framtid: strategier och målsättningar. Dagsaktuella miljö- och utvecklingsfrågor.

Undervisning

Undervisningen består av gästföreläsningar, seminarier och workshops.  Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Stor vikt läggs vid aktivt studentdeltagande, reflektion och kritiskt tänkande.

Examination

Studenten examineras genom PM-skrivande och aktivt deltagande vid seminarier och gästföreläsningar (5 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 38, 2016