Kursplan för Dyskalkyli, utredning av matematiksvårigheter

Dyscalculia, Assessment of Numeracy Skills

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3LG936
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Logopedi AXX

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-10
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Margareta Jennische
 • Reviderad: 2016-09-13
 • Reviderad av: Programkommittén för logopedprogrammet
 • Gäller från: vecka 04, 2017
 • Behörighet: Logopedexamen och minst 6 månaders yrkeserfarenhet inom logopedi. Intyg om yrkeserfarenhet ska bifogas med ansökan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten
• kunna redogöra för normal och avvikande utveckling av räkneförmågan
• kunna redogöra för förhållandet mellan avvikande räkneförmåga, språklig svaghet och läs- och skrivsvårigheter
• kunna genomföra en logopedisk utredning av räkneförmåga
• kunna ställa diagnosen dyskalkyli
• kunna ge förslag till pedagogiska åtgärder

Innehåll

Aktuellt diagnostiskt regelverk kommer redovisas inledningsvis samt vad det innebär för logopedens kliniska verksamhet.
Kursen kommer att gå igenom hur barnet normalt utvecklar räkneförmågan samt vad som kännetecknar avvikande utveckling vid dyskalkyli.
Räkneförmåga kommer att ställas i relation till språklig förmåga, inklusive läsning och skrivning.
Logopeder med god erfarenhet av räkneutredningar kommer att gå igenom utredningsförfarande.
Deltagarna kommer att att läsa 100-150 sidor vetenskapliga artiklar samt självständigt genomföra en utredning av räkneförmågan.
Redovisning av hemuppgifter kommer att ges gott om tid och ske i grupp med återkoppling från lärare och via gruppdiskussion.
Forskningsrapporter om effekt av träning kommer att redovisas.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och redovisning av hemuppgifter.

Examination

Obligatorisk deltagande i undervisningen. Genomföra en utredning av räkneförmåga samt författa en PM på två till fyra A4-sidor med tydlig koppling till ämnet räknesvårigheter och dyskalkyli.

Övriga föreskrifter

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt tentamensprov.
Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 37, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Aktuella vetenskapliga artiklar och litteratur.