Kursplan för Introduktion till kandidatprogrammet i fysik

Introduction to the Bachelor Programme in Physics

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1FA606
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Fysik G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2017-03-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Fysik 2, Matematik 4 eller Fysik B, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

 • översiktligt redogöra för hur forskning bedrivs inom fysik, geofysik, meteorologi, och astronomi
 • muntligt genomföra enklare presentationer av vetenskapligt material
 • bedöma och diskutera kvaliteter i egna och andras muntliga framställningar
 • planera sina fysikstudier samt reflektera över sitt eget lärande
 • använda etablerade studietekniker för att underlätta inlärning
 • använda de datorprogram som krävs på de inledande kurserna inom programmet

Innehåll

Beskrivning av begreppet fysik ur ett historiskt, filosofiskt och samhälleligt perspektiv. Fysikämnets kultur.
Aktuell forskning: Studiebesök i forskargrupper och diskussion av vetenskapliga publikationer.
Upplägget av kandidatprogrammet i fysik, introduktion till datorsystem.
Studieteknik.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar. Gästföreläsningar. Studiebesök hos forskargrupp. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Genomförande av obligatoriska uppgifter under kursens gång (1 hp). Muntlig presentation avseende besök hos forskargrupper (2 hp). Diskussion av vetenskaplig publikation (2 hp).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 45, 2016

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Eget material. Vetenskapliga artiklar.