Kursplan för Examensarbete i logopedi - masternivå

Master's Thesis in Speech and Language Pathology

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 3LG513
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Logopedi A2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2011-08-01
 • Inrättad av: Ordförandebeslut Margareta Jennische
 • Reviderad: 2017-12-12
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Gäller från: vecka 01, 2018
 • Behörighet: Logopedexamen om 240 hp alternativt logopedexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp samt kompletterande kurser i statistik och forskningsmetodik om minst 10,5 hp. För antagning krävs även intyg från programsamordnare/kursansvarig där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns.
 • Ansvarig institution: Institutionen för neurovetenskap

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten besitta kunskaper och färdigheter i att planera och genomföra ett vetenskapligt projekt samt att kunna analysera, värdera resultaten av sitt eget och andras arbeten och därtill redovisa resultaten genom såväl vetenskaplig artikel som populärvetenskaplig sammanfattning.

Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
• identifiera och formulera hypoteser och frågeställningar inom ämnesområdet logopedi.
• visa på djupa kunskaper inom huvudområdet och kunna relatera till pågående forskning inom aktuellt ämnesområde.
• visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra vetenskapliga projekt inom given tidsram samt att visa på fördjupad metodkunskap för den aktuella projektdesignen och kunna argumentera för vald teroi/modell.
• tillämpa och visa fördjupad förmåga att självständigt redovisa resultat i form av vetenskaplig rapport innehållande vetenskaplig artikel.
• tillämpa och visa fördjupad förmåga att utvärdera och försvara det egna projektet och att kritiskt granska andras vetenskapliga arbeten.
• visa förmåga att beskriva vetenskapligt projekt och resultat på ett populärvetenskapligt sätt.
• kunna kritiskt värdera betydelse av projektets resultat med utgångspunkt från tidigare publicerade arbeten, frågeställning, vald metodik och bearbetningsmetod.
• visa förmåga att värdera den akademiska, medicinska och/eller samhälleliga nyttan av såväl som begränsningar hos projekt och resultat.
• visa förmåga att värdera forskningsetiska aspekter.

Innehåll

Inom kursen skall ett självständigt projekt med anknytning till logopedisk forskning planeras, genomföras, muntligt och skriftligt redovisas samt försvaras vid ett seminarium. Projektet skall ha en klar och definierad frågeställning. Resultatet av arbetet redovisas i form av en vetenskaplig artikel med ramberättelse.

Undervisning

Projektarbetet utförs individuellt och under handledning. En detaljerad projektplan och tidsplan skall lämnas in gemensamt av student och handledare och godkännas av kursansvarig lärare innan arbetet påbörjas. Under arbetets gång skall studenten delta i forskargruppens seminarier.

Examination

För godkänd kurs krävs
• av examinator godkänd muntlig presentation och försvar av projekt
• av examinator godkänd opposition på annan students projekt
• av examinator godkänd skriftlig rapport utformad som vetenskaplig rapport innehållande artikel, ramberättelse och populärvetenskaplig sammanfattning på svenska

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

 

Övergångsbestämmelser

Examinationen kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

För antagning krävs intyg från programsamordnare/kursansvarig där det framgår att godkänt projektupplägg och handledare finns. Mer detaljerad information och särskilt formulär för projektbeskrivning kan laddas ner från http://bit.ly/2byuoww eller beställas från logopedprogrammet@neuro.uu.se. I bedömningen av projektet ingår genomförbarhet, etik, och relevansen av den vetenskapliga frågeställningen.

Studenten väljer själv det område där hon/han önskar göra ett masterprojekt och kontaktar potentiell handledare (ska ha doktorsexamen). Studenten kan också ha en bihandledare, t.ex. kliniskt verksam logoped. När studenten har en godkänd preliminär projektplan och en godkänd handledare kan intyg utfärdas av kursansvarig om behörighet för antagning till kursen.

Urvalet bland de som är behöriga att antas görs centralt, baserat på totalt antal akademiska poäng.

Rekommenderad studietakt är minst 25 % av heltid.
 

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2019

Litteratur

Främst vetenskapliga artiklar, i samråd med handledare.