Kursplan för Snöfysik och hydrologi

Snow Physics and Hydrology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1GE056
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Geovetenskap A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2015-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-09-29
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: 120 hp med (1) 90 hp geovetenskap eller (2) 90 hp teknik eller fysik och 30 hp geovetenskap eller miljövetenskap. Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och kvantifiera viktiga fysikaliska och kemiska egenskaper hos snön
 • beräkna snötäckets energibudget för att uppskatta mängden snösmältning
 • använd spårämnen för att uppskatta snösmältningens bidrag till avrinning
 • genomföra avrinningsberäkningar från snömätningar med hjälp av en hydrologisk modell
 • tillämpa metoder i fjärranalys för att karakterisera snötäckets egenskaper
 • diskutera snöns betydelse som en livsmiljö

Innehåll

Denna kurs ger en introduktion till olika aspekter av vetenskapen om snön, inklusive snöfysik och snökemi, snöklimatologi och ytans energibalans, snöhydrologi, fjärranalys av snötäcke, föroreningar i snötäcket och ekologi av snötäckta miljöer. Kursen innehåller tolkningen av riktiga snömätningar och fjärranalysdata samt tillämpningen av en hydrologisk modell.
 

Undervisning

Föreläsningar, praktiska övningar samt ett projekt.

Examination

Kursen examineras genom övningar (1 hp), deltagande i datorövningar (2 hp), skriftliga rapporter (3 hp) samt en skriftlig tentamen (4 hp)  .

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2017

 • DeWalle, David R..; Rango, Albert. Principles of Snow Hydrology

  Cambridge: Cambridge University Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst