Kursplan för Projekt i laborativ syntetisk biologi II

Project in Laboratory Synthetic Biology II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB405
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2016-11-09
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: VT 2017
 • Behörighet:

  120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Projekt i laborativ syntetisk biologi I eller Självständigt arbete i molekylär bioteknik

 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • planera och genomföra ett laborativt projekt inom ämnesområdet syntetisk biologi
 • applicera grundläggande ämneskunskaper inom biologin, biotekniken och/eller bioinformatiken för tillämpningar inom den syntetiska biologin
 • leda en mindre projektgrupp med uppgift att genomföra ett laborativt delprojekt
 • sammanställa och presentera grundläggande kunskaper viktiga för ett framgångsrikt genomförande av ett laborativt projekt
 • sammanställa och rapportera det genomförda projektets laborativa resultat
 • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av avancerade experiment som behandlar en aktuell problemställning inom syntetisk biologi, samt att kritiskt granska resultaten och generera testbara hypoteser utifrån dessa experiment
 • kritiskt analysera vetenskaplig litteratur i området
 • etiskt utvärdera ett laborativt projekt
 • utföra och sammanställa en riskbedömning av ett laborativt syntetiskt biologiskt projekt.

Innehåll

Avancerad bioteknisk metodik omfattande klonering, mutagenes, PCR-teknologi, syntes av nukleinsyror och DNA sekvensbestämning. Experimentell karaktärisering av biomolekylers strukturella och funktionella egenskaper. Renframställning av makromolekyler. Bioinformatisk analys och karaktärisering av för projektet relevanta arvsanlag och biomolekyler. Grundläggande teoretisk och datorbaserad modellering av replikerande system. Laborationer som belyser BioBrick klonering som en arbetsmetodik inom syntetisk biologi.

Undervisning

Undervisningen ges i form av gruppövningar, seminarier och laborationer. Deltagande i huvuddelen av genomförda gruppövningar, seminarier och laborationer är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Förberedande planering 3 hp; Laborativt arbete 10 hp; Redovisning 2 hp

Delkursen förberedande planering fordrar aktivt deltagande. Delkursen laborativt arbete fordrar genomförda laborationer redovisade enligt på kursen presenterade riktlinjer. Delkursen redovisning examineras genom skriftlig och muntlig presentation.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med 1MB433 Syntetisk biologi

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2017

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Vetenskapliga artiklar