Kursplan för Arkeologi B

Archaeology B

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR640
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi G1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-02-17
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-11-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 45, 2016
 • Behörighet: Arkeologi A, 30 hp, Skandinavisk arkeologi A, 30 hp, Global arkeologi A, 30 hp, eller 60 hp inom Kandidatprogram i Liberal Arts där Metoder i arkeologi 7,5 hp samt Fält-/arkivkurs I 7,5 hp i programmet Arkeologi och antik historia ska ingå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Introduktion till arkeologisk teori och metod

 • tillämpa och kritiskt värdera teoretiska och metodiska kunskaper om hur tolkningar av mänskliga samhällens variation över tid och rum under äldre tid kan förstås
Uppsats
 • välja, sammanställa och diskutera ett urval arkeologiska publikationer och därav forma en tematiskt sammanhållen uppsats med god läsbarhet
 • tillämpa grunderna i det vetenskapliga skrivandet vad gäller akribi och källhänvisningar
Geografiska informationssystem
 •  formulera en arkeologisk frågeställning som är lämpad för en modern GIS-analys
 • med hjälp av GIS hantera rumsliga aspekter av arkeologiska material, såsom information från inventeringar, utgrävningar och befintliga databaser
 • grundläggande begrepp och terminologi för GIS-baserad rumslig analys
 • arbeta med ett projektarbete i grupp och presentera det i tal, skrift och bild
Fält-/Arkivkurs II
 • känna till det grundläggande arkivmaterialet som användas i en arkeologisk utredning
 • att kunna redogöra för- och genomföra en grundläggande integrerad landskapsanalys i GIS, som presenteras i en skriftlig rapport och presentation.
 • ha en viss fältvana avseende att känna igen fornlämningar och att tolka ett historiskt landskap.
 • kunna genomföra enklare fältkartering med handhållen GPS, som sammanställs i GIS

Innehåll

Moment 1. Introduktion till arkeologisk teori och metod 7.5 hp

Momentet ger grundläggande kunskaper om de teoretiska och metodiska förutsättningarna för tolkningar av arkeologiska lämningar. Särskild vikt läggs vid sambanden mellan källmaterial och tolkning.

Moment 2. Uppsats 7.5 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning med arkeologisk inriktning baserad på en mindre sammanställning av arkeologiskt källmaterial eller litteratur. Bibliotekskunskap med litteratursökning i digitala arkiv ingår.

Moment 3. Geografiska informationssystem (GIS) 7.5 hp

Momentet är en introduktion till arkeologiska perspektiv på landskap. Det ger deltagare färdigheter i att arbeta med GIS (Geografiskt informationssystem), kunskap om hur GIS kan användas för att analysera arkeologiska frågor och en grundläggande förståelse av studiet av förhistoriska fynd och fyndförhållanden ur ett landskapsarkeologiskt perspektiv.

Moment 4. Fält-/Arkivkurs II 7.5 hp

Momentet ger teoretiska och pratiska färdigheter i att söka fram och sammanställa relevant käll- och arkivmaterial för en integrerad landskapsanalys, som genomförs i GIS. Vikt läggs vid att deltagarna känner till de olika källmaterialens förtjänster och brister. I momentet ingår också att kunna redogöra för resultaten i en korrekt utformad rapport, samt en muntlig presentation.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och praktisk arbete under handledning i ett arkiv eller i fält. Undervisning på engelska kan förekomma.
 

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen, samt ett uppsatsarbete. Examination på engelska kan förekomma.

För momentet Fält-/Arkivkurs II används betygen underkänd (U) och godkänd (G); för övriga moment används betygen underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget väl godkänd (VG) om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.
 

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.