Kursplan för Economics: Financial Theory

Economics: Financial Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2NE930
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Finansiell matematik A1N, Nationalekonomi A1F

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i nationalekonomi inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. Därutöver krävs 15 hp i statistik.

 • Ansvarig institution: Nationalekonomiska institutionen

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten att självständigt kunna analysera problem i finansiell ekonomi.

Innehåll

Kursen ger en fördjupad studie av de kvantitativa aspekterna av finansmarknaderna. Kursen består av följande delar: den moderna portföljvalsteorin (MPT), olika varianter av kapitalmarknadsteorin (CAPM), prissättningsmodeller för aktier och obligationer samt den effektiva marknadsteorin.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.